Projecten 2018
Zorgzaam Gullegem
Centrum voor Ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem - OCMW Wevelgem

Mensen stimuleren meer hulp te vragen en aan te bieden en zo te komen tot buurtzorg in zorgzame buurten, waar mensen aandacht hebben voor elkaar.

Doelstellingen: aantonen dat er reeds veel spontane hulp is voor elkaar; dankbaarheid tonen naar die mensen; mensen inspireren elkaar te helpen maar ook hulp te durven vragen.

> Lees meer

Het centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem lanceerde in 2016 het project “Zorgzaam Gullegem”. Het doel van het project was aantonen dat mensen mekaar spontaan helpen en ondersteunen en dat dit individueel en vanuit de gemeenschap zeer sterk wordt gewaardeerd. Honderden ‘helpende hand kaarten’ werden ingevuld door mensen die ‘hun helpende hand’ wilden bedanken en letterlijk in de bloemetjes zetten. Zo werd buurvrouw Lies bedankt omdat zij sinds het overlijden van de echtgenoot van Marleen voor haar een echte steun en toeverlaat is. Maar ook buurman Marcel die de bladeren wegveegt van voor de deur van 90-jarige Jules. Zorgzaam Gullegem gaat over deze kleine daden van zorgzaamheid tussen vrienden, buren en kennissen. Het project werd ondersteund door de gemeente en het OCMW en werd door iedereen heel positief onthaald. 2016 werd afgesloten met een groot dankfeest waarbij maar liefst 350 zorgzame handen en andere betrokkenen op aanwezig waren. Daarnaast was er ook nog een tijdschrift en een kunsttentoonstelling.

In 2017 gingen we nog een stap verder. Aan de hand van enkele originele, creatieve en ludieke acties werden mensen gestimuleerd om hulp te vragen en hulp aan te bieden zodat we samen zorgen voor meer burenhulp in zorgzame buurten, met in het bijzonder aandacht voor mensen die het wat moeilijker hebben door bv. een beperking, hoge leeftijd, sociale en familiale tegenslagen, zwakke gezondheid: op regelmatige tijdstippen een zorgzame kaart in de brievenbus, het opstarten van een netwerk van buurtambassadeurs die een schakel vormen tussen de buurtbewoners, het plaatsen van kleurrijke handafdrukken op de voetpaden in Gullegem door leerlingen van de lagere school en inwoners van Gullegem, medewerking van de handelaars dmv broodzakken en kastickets met een boodschap van zorgzaamheid, de affiche ‘ik zeg ja voor een Zorgzaam Gullegem’ werd massaal opgehangen aan de ramen van Gullegemnaren, zorgzaamheid als thema van de door de gemeente georganiseerde Week van de Amateurkunsten. Al deze acties waren geen doel op zich, maar droegen bij tot een mentaliteitswijziging waarbij mensen blijvend oog hebben voor de noden van en de zorg voor mekaar.

< Verberg

Motivering van de jury

Dit project viel de jury op door zijn eenvoud. Het is een leuk project dat makkelijk over te nemen is door andere lokale besturen en toont aan hoe makkelijk het is om dankbaarheid te tonen. Het project vertrekt vanuit het positieve, vanuit wat al goed is. Door vanuit deze insteek te vertrekken, vindt men ook (en misschien makkelijker) vrijwilligers die iets doen voor anderen maar op een heel andere manier dan via een 'gewone' oproep naar vrijwilligers, het is een manier van 'omdenken'.

Nog een sterk punt vond de jury dat men dit project opentrekt naar alle inwoners van de gemeente door de handdrukken op het voetpad, de broodzakken, de buurtambassadeurs... Op deze manier bereiken ze een breed publiek.

Tenslotte waadeerde de jury hoe hier sterk ingezet wordt op waardering en groei.

Kaffieplezier ip 't plankier Hulste
Zorgbedrijf Harelbeke

Met 'Kaffieplezier ip 't plankier' willen we zowel het dienstverlenings - en activiteitenaanbod van De Rijstpekker bekend maken als de buren bij elkaar brengen.

'Kaffieplezier ip 't plankier' is een initiatief dat voortvloeide uit het project 'Hulste (be)zorg(d)t'. Dat project werd opgestart om de 80+ers te bereiken in het landelijke Hulste. Tijdens dat project werden alle 80+ers uit Hulste thuis bezocht en bevraagd.

> Lees meer

Met 'Kaffieplezier ip 't plankier' willen we enerzijds zelf naar de ouderen toe stappen om informatie te geven over het dienstverlenings - en activiteitenaanbod van Dorpshuis De Rijstpekker, anderzijds willen we buren bij elkaar brengen en zo de informele burenhulp gaan stimuleren en dit alles bij een kopje koffie of thee en iets lekkers. Op deze manier gaan we op zoek naar buurtambassadeurs die de "ogen en oren" van het Dorpshuis kunnen zijn. Zo kunnen wij sneller signalen opvangen van ouderen die met vragen zitten betreffende (thuis)zorg of moeilijkheden ondervinden om zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat dit alles plaatsvindt in de buurt van de oudere én in een ongedwongen, gezellige sfeer zorgt voor een enorme meerwaarde. Onze bakfiets is al goed gekend in Hulste, net als onze enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligersploeg.

< Verberg

Motivering van de jury

De jury vindt dit een zeer mooi voorbeeld van outreachend werken, er op uit trekken om mensen samen te brengen aan de hand van 'een eenvoudige tas koffie'. Een zeer laagdrempelig initiatief om ter plekke naar mensen toe te gaan. De jury vindt het positief dat dit project zich niet enkel richt naar ouderen maar dat ze de hele buurt willen bereiken, en op deze manier zorgen voor meer sociale cohesie.

Netbalteam ‘Boenk d’erop’ uit het WZC Molenkouter
OCMW Wichelen

Sinds mei 2017 hebben we onze eigen netbalploeg, genaamd ‘Boenk d’erop’.

Samen met de bewoners hebben we een ploegnaam, een clublied, eigens shirts en een filmpje gemaakt. We trainen 1 tot 2 maal per week om ons team klaar te stomen voor het grote SOM+ netbaltornooi dat 1 maal per jaar plaats vindt.

> Lees meer

Het SOM+ nebaltornooi voor ouderen is, sedert de opstart ervan in 2009, uitgegroeid tot een heus evenement dat niet alleen in de regio Waas en Dender, maar ook erbuiten heel wat bekendheid verwierf. Zowel thuiswonende ouderen (SOM+) als ouderen in een residentiële setting worden uitgedaagd om te blijven bewegen in een sfeer waarin groepsdynamiek en sociale contacten minstens even belangrijk zijn als conditie en competitie. Onder het motto “dat de beste mogen winnen en al de rest ook”, wordt er binnen dit tornooi gefocust op de mogelijkheden van de deelnemers. De voorrondes van het 9de netbaltornooi vonden plaats op dinsdag 28 november 2017. Daar hebben onze spelers het heel goed gedaan, mede dankzij de talrijke supporters. We zitten voor het grote netbaltornooi in groep A, de groep met de 8 beste ploegen. Op 29 maart 2018 was het D-day met de grote finale te Hamme waar onze netbalploeg Boenk D'erop een knappe 5de (van de 14 ploegen) plaats behaald heeft. Ondertussen blijven we wekelijks verder trainen en wagen we volgend jaar opnieuw onze kans.....om goud te winnen.

< Verberg

Motivering van de jury

De jury vindt dit een leuk en origineel project, dat - door de combinatie van thuiswonende ouderen en ouderen uit het woonzorgcentrum - de drempel naar het woonzorgcentrum zou kunnen verlagen. Het kan ook makkelijk uitgewerkt worden met andere sporten of activiteiten. De eigen ploeg, de shirts, het clublied, ... versterken de cohesie en de samenhang tussen alle deelnemers en supporters. Het project biedt een positieve beeldvorming van wat ouderen nog kunnen. De jury ziet ook zeker groeimogelijkheden om bijvoorbeeld intergenerationeel te werken.

Zorgcoach in de thuiszorg
OCMW Willebroek

Door het inzetten van een zorgcoach binnen de dienst thuiszorg proberen wij de eerstelijnszorg in de gemeente Willebroek te versterken.

Het project werd voorgesteld aan de raadsleden in september 2016. Hierna volgde een goedkeuring en werd de zorgcoach voorzien in de budgetten van 2017. In mei 2017 werd een voltijdse zorgcoach ingeschakeld binnen de dienst thuiszorg van de gemeente Willebroek.

> Lees meer

Vermaatschappelijking van de zorg is een begrip dat steeds meer en meer opduikt in het thuiszorglandschap. Toch leert de ervaring ons dat dit extra inzet vraagt om dit op poten te zetten én een gecoördineerde aanpak in de eerste lijn. Spijtig genoeg stellen wij vanuit de dienst thuiszorg in Willebroek vast dat er steeds meer en meer hulpverleners zich eerder gaan plaatsen in de 2de lijn. Dit maakt het voor de 1ste lijnsdiensten moeilijker om een antwoord te bieden op de vraag tot intensievere begeleiding bij ernstige problematieken zoals verzamelwoede, vervuilde woningen, toenemende psychiatrische problematieken, moeilijkere toegankelijke jeugdzorg, vereenzaming,… Door het inzetten van een zorgcoach binnen de dienst thuiszorg proberen wij een antwoord te bieden op de volgende lokale uitdagingen: het versterken van de eerstelijnszorg in Willebroek; voorzien in noodzakelijke coördinatie bij complexe zorgsituaties en van intensieve afstemming met specialistische hulpverlening en partners in zorg; een antwoord bieden aan de grote toenemende nood aan coaching op de werkvloer van de verzorgenden/huishoudhulpen en voorzien in voldoende intervisie; vermijden van hoogoplopende curatieve welzijnskosten door preventief op te treden.

Naast de coördinator gezinszorg en de coördinator dienstencheques hebben wij sinds mei 2017 een voltijdse zorgcoach in dienst. Haar taken kunnen als volgt omschreven worden: begeleiding en coaching van de verzorgenden/huishoudhulpen op de werkvloer; aanklampend werken met de cliënten, samen met de verzorgenden/huishoudhulpen; een centraal aanspreekpunt zijn in de zorg voor het cliënteel; deelname aan overleg en een rol opnemen in projecten armoedebestrijding op lokaal en bovenlokaal niveau; optreden in crisissituaties.

< Verberg

Motivering van de jury

De jury vond dit een sterk project omdat de diverse problematische situaties steeds meer aanwezig zijn in de thuiszorg en het niet altijd makkelijk is hier een antwoord op te vinden. In dit project wakkert de zorgcoach de voelsprieten van de verzorgenden en huishoudhulpen aan en doet hen groeien in hun job. Ze ondersteunt hen en kan het even overnemen wanneer het te zwaar wordt. De job van verzorgende/huishoudhulp wordt ook opgewaardeerd omdat zij op deze manier expliciet mee de taak én ondersteuning krijgen om ondersteuning te bieden in deze moeilijke situaties.

Aangezien het project al een jaar loopt, is er de nodige kennis en ervaring om dit over te dragen aan andere lokale besturen. Het is niet enkel zinvol voor gezinnen in kansarmoede maar ook voor andere complexere situaties.

De jury vond het ook sterk dat de zorgcoach de hele context van de sitiatue bekijkt en een groot netwerk heeft waarin ze streeft naar samenwerking en doorverwijzing. Zij heeft ook de tijd om met de cliënten en verzorgenden/huishoudhulpen intensief aan de slag te gaan.

 

Warme maaltijden met de glimlach
Zorgbedrijf Roeselare

Zorgbedrijf Roeselare pakt eenzaamheid bij senioren aan door bezorgers van de warme maaltijden minstens een keer per week mee aan tafel te laten schuiven bij een van hun klanten. Door samen een warme maaltijd te nuttigen groeit er een band en en kan de bedeler bepaalde sociale problemen detecteren en doorspelen naar hulpverleners.

> Lees meer

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat heel wat senioren vaak tot altijd alleen eten en zich daardoor ook erg eenzaam voelen. Een teken voor het Zorgbedrijf om na te denken over het aspect ‘eenzaamheid’. In mei 2016 werd de dienst “warme maaltijden met de glimlach” bedacht: een dienst die maaltijdbedelers toelaat om minstens een keer per week mee aan tafel te schuiven bij een van hun klanten. Het concept speelt in op de confronterende realiteit dat de maaltijdbezorger in veel gevallen de enige persoon is die de klant ziet of spreekt gedurende een dag. Door letterlijk mee aan tafel te schuiven en samen een warme maaltijd te nuttigen groeit er een band en kan de bedeler sociale problemen detecteren en doorspelen aan de zorgcoaches in het Zorgbedrijf. De zorgcoach probeert vervolgens om deze personen te stimuleren zich te laten ondersteunen, deel te nemen aan activititeiten georganiseerd in een van de 3 dienstencentra, enz. Zo proberen we nieuwe relaties tot stand te brengen of bestaande relaties te verbeteren. Deze nieuwe service wordt volledig gratis aangeboden. Deze service dient natuurlijk niet enkel gedragen te worden door de klant, maar ook door de maaltijdbedelers zelf. Het vraagt tenslotte een serieus engagement van hen. Daarom was er verschillende keren overleg met de medewerkers. Samen met hen werd een structuur opgezet waarbij men zich vrijwillig engageerde om een half uur per week extra tijd te maken voor deze nieuwe service. Dit kan op basis van een directe vraag van de persoon zelf zijn, maar evengoed na overleg met de zorgcoaches wanneer het vermoeden bestaat dat de service cruciaal is voor de betreffende persoon (vb bij het overlijden van haar partner geeft de weduwe niet altijd zelf aan gebruik te willen maken van de service. In dat geval wordt het vriendelijk en begripvol voorgesteld). Het doel is en blijft dat alles zo spontaan mogelijk gebeurt. Na bekendmaking van het initiatief ontstond er meteen interesse vanuit het veld. Op de website kan je het stappenplan terugvinden hoe je deze dienst kan uitrollen.

< Verberg

Motivering van de jury

Een van de sterke punten aan dit project vond de jury dat het personeel vrijwillig tijd investeert, én ook dat de werkgever hier tijd voor vrij maakt. Ook de eenvoud van het project, namelijk het vernieuwen van een reeds bestaande project, viel de jury op: "wat bestaat er al, en hoe kunnen we dit nog beter inzetten. Wie komt er al aan huis en hoe kunnen zij een netwerk vormen met de bestaande werking".

Vereenzaming is een enorm probleem, en op deze eenvoudige manier wordt hier een antwoord op geboden: mensen eten niet alleen. Het bevordert de menselijke contacten.

Ook aan de functie van de maaltijdbezorger zelf wordt een meerwaarde geboden. Door bij mensen in huis te komen hebben zij een belangrijke signaalfunctie en deze wordt op deze manier ten volle benut.  

Ontmoeting jong en oud voor alle kinderen uit de gemeente
OCMW Beveren

Het woonzorgcentrum maakt het mogelijk aan alle kinderen van de gemeente om het woonzorgcentrum en haar bewoners op een laagdrempelige en positieve manier te leren kennen. De bewoners beleven zinvolle en waarderende momenten en krijgen de kans om hun talenten te tonen aan de jongeren en samen met hen leerrijke en zinvolle momenten te beleven.

> Lees meer

De gemeente Beveren maakt het al jaren in de schoolvakanties mogelijk aan kinderen van de gemeente om deel te nemen aan sportkampen. Hiervoor schrijven zij zich in via een website en deze sportkampen worden bekend gemaakt op grote schaal via verenigingen, scholen, website, … via een brochure ‘Vakantietoppers’. In plaats van een ‘klassieker’ sportkamp, krijgen de kinderen van de gemeente nu een unieke kans om op jonge leeftijd kennis te maken op een laagdrempelige, zinvolle en positieve manier met de werking van een woonzorgcentrum en de bewoners van het woonzorgcentrum of gebruikers van het dagverzorgingscentrum. Tegelijkertijd krijgen de bewoners van het woonzorgcentrum de kans om te tonen aan de kinderen wat zij kunnen, wat hun talenten zijn (bijv. schilderen, haken, tekenen,...) en beleven zij samen met deze groep zinvolle en leerrijke momenten (bijv. samen koken, samen zingen,….) . Verschillende disciplines worden hierbij betrokken (keuken, kine, ani, ergo, verpleging, verzorging, onthaalmedewerkers). De kinderen schrijven zich in voor een ganse week in de zomervakantie, in de andere schoolvakanties doen we dit één dag. Uniek is het feit dat het openstaat voor alle kinderen uit de gemeente, ongeacht een samenwerking met een school, vereniging, … Leeftijd van de kinderen is tussen 6 en 12 jaar. We organiseren het nu voor het 3de jaar op rij en we zien zowel kinderen terugkomen jaar na jaar , als nieuwe kinderen die voor een eerste keer komen. De inschrijvingen zijn ook steeds zeer snel volzet.

< Verberg

Motivering van de jury

De jury vond dit een mooi en fijn project, dat makkelijk over te nemen is door andere lokale besturen. Het is een originele manier om oud en jong samen te brengen op een eenvoudige manier. Daarnaast ziet de jury als sterk punt dat de talenten van de bewoners in de kijker worden gezet. Door het bezoek van de kinderen kunnen ouderen zelf ook opnieuw 'zorg' geven en zo zingeving in hun leven brengen. Anderzijds geven de kinderen ook warmte aan de ouderen. Dit project kan de beeldvorming van ouderen in het woonzorgcentrum bij kinderen zeker op een positieve manier beïnvloeden.

Ontmoeting in Het Zomerhuis
OCMW Londerzeel

Het Zorgloket heeft haar mantelzorgwerking verder uitgebouwd, volgens de vragen en de noden van mantelzorgers. Wij creëren ontmoetingsmomenten tussen lotgenoten in een rustige omgeving, zodat zij een plaats vinden om ervaringen uit te wisselen, steun te vinden bij elkaar en de kracht te vinden om verder te gaan.

> Lees meer

Het zorgloket organiseert dit jaar 36 ontmoetingsmomenten voor lotgenoten, wij willen een luisterend oor zijn, ondersteuning bieden en er voor zorgen dat zij kracht vinden bij elkaar. De activiteiten worden georganiseerd in Het Zomerhuis, een chalet in het groen op de site van het OCMW (bereikbaar: te voet, fiets, auto). Het Zorgloket wil, in onze veeleisende samenleving, tijd maken voor ontmoeting, tijd maken voor mensen, ... omdat ontmoeting en steun geen luxeproduct mag zijn.

Het Zorgloket startte met het organiseren van vormingsmomenten voor mantelzorgers, omdat mantelzorgers nood hadden aan de juiste informatie over thuisdiensten, premies, ... Het Zorgloket wenst een infopunt te zijn voor mantelzorgers, familieleden, zorgbehoevenden, ... zij kunnen bij de maatschappelijk werkers terecht met al hun vragen. Samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen.

Een tweede stap was het organiseren van praattafels, in samenwerking met de 6 erkende mantelzorgorganisaties in Vlaanderen. De praattafels zijn ontmoetingsmomenten waar een spreker wordt uitgenodigd en tips geeft over één bepaald thema. Er wordt voldoende tijd vrijgemaakt voor vragen, bedenkingen en ervaringen.

Een derde stap was het creëren van koffiesalons. Dit zijn ontmoetingsmomenten voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, chronische ziekte, rouw en verlies, ... dit is een lotgenotencontact voor mensen die samen willen komen om naar elkaar te luisteren, hun verhaal te vertellen, hun ervaringen te delen. De koffiesalons organiseren wij in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker en ConTempo vzw.

Een vierde stap was het organiseren van ontmoetingsmomenten voor jonge gezinnen met een zorgenkind. Deze ouders brengen wij 2x per jaar samen rond een bepaald thema, er is voldoende tijd voor hun vragen, hun verhaal, ... de eerste contacten met de ouders was een opleiding i.s.m. MAGENTA en KULeuven.

Een vijfde stap was het organiseren van ontmoetingsmomenten voor jongeren die geconfronteerd worden met rouw en verlies (12-18 jaar) i.s.m. Missing You vzw. De jongeren worden eenmaal per maand uitgenodigd om tijdens de middagpauze langs te komen in Het Zomerhuis waar op een creatieve manier wordt gewerkt rond rouwverwerking: verliesgericht en herstelgericht werken met jongeren.

 

< Verberg

Motivering van de jury

Het sterke aan dit project vindt de jury dat zij zich richten naar verschillende doelgroepen (mantelzorgers, jongeren, gezinnen, ouderen, ...). Ze vertrekken heel duidelijk vanuit de noden en vragen van de inwoners en organiseren een zeer breed aanbod, van vorming tot ontmoeting. Daarnaast gaan zij veel samenwerkingen aan met andere organisaties, zij zoeken expertise buitenshuis om zo goede vorming en ontmoeting voor alle doelgroepen te creëren. De jury meent dat ook in de toekomst ondersteuning van en door lotgenoten steeds belangrijker zal worden. Dit is een mooi voorbeeld van vermaatschappelijking van de zorg.

Hoboken in Love (HIL)
Zorgbedrijf Antwerpen

Het stimuleren van de dialoog tussen jong & oud door het uiten van universele emoties om zo eenzaamheid te vermijden en geluk te herkennen.

Het volledige district Hoboken werd opgeroepen om naar aanleiding van gedichtendag en Valentijn oude of nieuwe liefdesverklaringen binnen te brengen in een DC of in het WZC. Mensen werden gestimuleerd om lang vergeten stukken op te zoeken of gewoon nieuwe te schrijven of te maken.

Download de brochure.

> Lees meer

Voor 'HIL' werkten de 4 dienstencentra & het woonzorgcentrum van Hoboken, samen met het district, de seniorenraad en tal van lokale spelers. Via een mediaoproep werd de vraag gesteld om zoveel mogelijk oude of nieuwe odes aan de liefde ( tussen partners, tussen ouder en kind, tussen vrienden, ...) binnen te brengen in de DC's. De centrumcoördinatoren, gesteund door enkele woordkunstenaars, zochten vervolgens de schrijvers op om het volledige verhaal achter een inzending te begrijpen. Mensen werden op deze manier uitgenodigd om te praten over verdriet en geluk, over wat ze ooit hadden meegemaakt of wat ze nu voelden. Dit alles werd verder ondersteund door inleidende activiteiten rond emotie en reminiscentie. De buurt rond de DC's werd actief betrokken -> gevolg : kinderen schreven aan hun ouders, oude liefdes werden opgerakeld en mannen namen een pen ter hand om na jaren over hun liefde of emotie te schrijven. Na de gesprekken werd een selectie gemaakt van de meest ontroerende, grappige of unieke inzendingen. Uit meer dan 100 brieven werden er 21 gekozen. De andere inzendingen werden in tussentijdse activiteiten getoond of besproken. Met de 21 gekozen teksten gingen de centrumcoördinatoren en de woordkunstenaars aan de slag. Het resultaat werd een muzikale vertelvoorstelling, die plaatsvond in één van de Dienstencentra. Vanuit de andere dienstencentra en het WZC werden speciale pendelbusjes voorzien om iedereen in Hoboken de kans te geven, deel te nemen aan deze actie. Tegelijkertijd werd een boek voorgesteld met daarin de 21 geselecteerd teksten en de omkadering ervan. Dit boek werd gratis ter beschikking gesteld aan de aanwezigen en later ook verder gratis verspreid via de DC's en het district.

< Verberg
Radio Zilverberg
Zorgbedrijf Roeselare

Bevorderen van de sociale cohesie binnen het WZC

Sinds april 2018 kunnen de bewoners van WZC De Zilverberg 6-wekelijks genieten van een namiddagje lokale radio, uitgezonden vanop de werkvloer. Plaatjes aanvragen, sappige anekdotes, liefdesperikelen... het kan allemaal bij Radio Zilverberg!

Ontbijtactie voor mantelzorgers Herzele
OCMW/Gemeente Herzele

Alle mantelzorgers worden in de kijker gezet en bedankt voor hun dagelijkse zorg, kracht en inzet.

Deelnemers van vorige editie worden persoonlijk uitgenodigd. Hiernaast worden flyers verdeeld via het Netwerk Zorgzaam Herzele aan gekende mantelzorgers binnen hun werking. De flyers worden ook via andere kanalen verspreid (vb. apothekers, mutualiteiten, sociale diensten,...). Coördinatie gebeurd vanuit het Lokaal Dienstencentrum.

> Lees meer

Mantelzorgers worden bedankt voor hun inzet, kracht en zorg. Ze kunnen die dag samen met hun zorgvrager een ontbijtmand thuis ontvangen. Het gehele verloop ( van opmaak flyers tot bedeling van de ontbijtpakketten) wordt gecoördineerd vanuit het Lokaal Dienstencentrum. Het klaar maken van de pakketten en de verdeling ervan gebeurt door medewerkers van het LDC en vrijwilligers. Tijdens de editie van 2017 werden op 210 adressen een ontbijtmand bezorgd. Een 25-tal personen kwam ontbijten in de cafetaria van het LDC. In 2018 zullen enkel pakketten aan huis worden geleverd. Met de deelnemende mantelzorgers wordt in de loop van het jaar verder gewerkt: gerichte uitnodigingen voor infomomenten, activiteiten, praatcafés en dergelijke, georganiseerd binnen ons dienstencentrum.

< Verberg
De Mantelfluisteraar - Brugge
Lokale dienstencentra - Mintus Brugge

De visibiliteit van de mantelzorger verhogen en hun levenskwaliteit verbeteren, zodat ze zich naast hun functie als verzorger, ook nog steeds gewoon mens kunnen voelen.

Vanuit een gezamelijke nodendetectie en op basis van workshops/brainstormsessies werd in samenwerking met vzw iDrops een innovatietraject opgestart met als uitkomst een mantelzorgcafé.

> Lees meer

In het praatcafé komen onze mantelzorgers elke maand samen om tips en tricks uit te wisselen, een luisterend oor te vinden of gewoon een gezellige babbel te hebben. Dit alles vind plaats in een ontspannen atmosfeer, vergezeld van een kop koffie. Daarnaast worden prangende thema's die leven bij de mantelzorgers, zoals aandacht voor meer zelfzorg, ergotherapie en administratieve ondersteuning, onder begeleiding van een spreker of expert besproken. Onze 3 hoofddoelstellingen zijn: 1. Ondersteuning mantelzorger: praktische info, mentale ondersteuning, ontspanning bieden 2. Lotgenotencontact aanbeiden: in een gezellige omgeving ervaringen uitwisselen en van anderen leren 3. Erkenning vragen voor de mantelzorger: bewustwording bij mantelzorgers zelf - mantelzorgers als ambassadeurs van de campagne - helpen een evenwicht bieden tussen draagkracht en draaglast.

< Verberg
Ronde van Ter Vlierbeke
Zorgleuven

Ouderen stimuleren om (samen) buiten te komen en te bewegen op een eenvoudig, aanstekelijke, toegankelijke en laagdrempelige manier.

We sensibiliseren GAW/WZC bewoners, hun bezoekers, gebruikers LDC, vrijwilligers, medewerkers, buren,…om naar buiten te komen en samen op een week 100 km bij elkaar te wandelen met als motto: ‘Blijf fit en gezond. Steek je neus even buiten en wandel Ter Vlierbeke rond’.

> Lees meer

Wie mobiel beperkt is heeft de neiging om minder te bewegen. En dat willen wij mede met dit initiatief voorkomen. Iedereen kan deelnemen van rollator- en rolstoelgebruikers met hun begeleiders tot voetgangers en lopers. Er zijn 2 wandelpistes van 50m en 400m. Beiden makkelijk bereikbaar, dicht bij het gebouw en voorzien van rustpunten. Bij die rustpunten hangen omschrijvingen van eenvoudige bewegingsoefeningen., die men vrijblijvend kan uitvoeren. Elkaar zien wandelen werkt aanstekelijk vandaar dat iedereen, van alle leeftijden en mobiliteit, mag deelnemen . En als extra stimulans worden er prijzen voorzien voor de oudste, jongste, meeste toeren, middelste wandelaar,…. Uiteindelijk werd er in 2017 bijna 110 km bij elkaar gewandeld. Jaarlijks willen we zo een week inplannen want wij merken dat de ouderen na die week nog op regelmatige basis op wandel gaan. Opzet geslaagd.

< Verberg
Complementaire Zorg
OCMW Sint-Niklaas

Het aansturen van een multidisciplinair team en optimaliseren van comfortzorg en werken aan ontspanning dmv specifieke behandelingen bij bewoners met dementie, langdurig bedlegerigen en palliatieven.

In 5 WZC's werkt de animator Ingrid, gespecialiseerd in complementaire zorg, samen met de ergotherapeuten, animatoren, referenten dementie en palliatieve zorg. Na de intake stelt Ingrid een specifiek behandelplan op maat van de bewoner op. Met hoger comfort, een waardig levenseinde, meer rust als gevolg.

> Lees meer

Eind 2017 kwam Ingrid Wauman, deskundige animator, met het voorstel om een nieuw project “Complementaire zorg” op te starten. Met ondersteuning van de zorgcoördinator Ruben Foubert, is er een actieplan opgesteld om dit project te implementeren in de 5 WZC’s. Ingrid heeft hiervoor als animator een beperkte vrijstelling gekregen om dit project uit te werken in alle WZC’s. Het project Complementaire Zorg richt zich specifiek op bewoners met dementie, mensen die langdurig bedlegerig of palliatief zijn. Door te werken op verschillende dimensies (lichamelijk, sociaal, mentaal, emotioneel en spiritueel) wordt het comfort van onze bewoners vergroot en wordt er gewerkt aan ontspanning. Verder kan complementaire zorg leiden tot een afname van angst, misselijkheid, onrust, pijn,vermoeidheid en zelfs slaapproblemen. Zeker in een palliatieve setting draagt dit bij tot het een waardig levenseinde. Om dit multidisciplinaire project te realiseren werkt zij nauw samen met de ergotherapeuten en het animatieteam van elk woonzorgcentrum. Elke discipline heeft door Ingrid vorming en info gekregen betreffende het project. Ook is er een goede afstemming met de referenten dementie en palliatieve zorg. Deze verschillende disciplines signaleren aan Ingrid welke bewoner er in aanmerking komt voor deze benadering. Ingrid plant vervolgens een intake in bij hen. Afhankelijk van de noden van de bewoner wordt er ofwel gestart met specifieke of algemene behandelingen. Specifieke behandelingen worden enkel door Ingrid gegeven ( voetreflexologie, Holistic Pulsing, Therapeutic Touch: dit is het in evenwicht brengen van het energiesysteem, CRDL: dit is een instrument om de communicatie en sociale interactie bij bewoners met dementie te bevorderen,…) Algemene behandelingen worden in overleg met Ingrid gegeven door de ergotherapeut en / of animator (relaxatiebaden, aromazorg: in elke WZC is gestart met een Ready To go Box, muziek, diverse ontspanningstechnieken, contactclownerie voor bewoners met dementie). Begin maart is er in elk woonzorgcentrum een “Ready to go box” aangekocht. Deze bevat onder andere 12 flesjes met etherische oliën en elektrische verdampers. Eind april wordt ook de aangekochte CRDL verwacht! Persmoment is hiervoor gepland op 26/04/2018.

< Verberg
Bezoek 85-jarigen
Kortenaken

Peilen naar de zorgnoden van thuiswonende senioren van 85 jaar die nog niet bij het OCMW gekend zijn.

Huisbezoek bij 85 jarigen (in de maand van hun verjaardag) die nog niet bij het OCMW gekend zijn (noch bij de thuisdiensten, noch bij de mobiele ambtenaar) om te kijken of er een zorgvraag is (in de ruime betekenis van het woord)

> Lees meer

In het kader van de zorgverstrekking is het belangrijk dat we als openbare dienst outreachend en proactief werken. Om te vermijden dat zorgbehoevenden in onze gemeente de weg naar de zorg niet vinden of te laat hulp komen vragen, werd in 2017 een proefproject opgestart  door alle 85-jarigen (in het jaar van hun verjaardag) aan te schrijven met de aankondiging van een huisbezoek voor de bevraging van hun zorgnoden. De 85-jarigen die we in het OCMW al kennen hetzij via onze thuiszorgdiensten, hetzij via de mobiele ambtenaar en de bewoners van het rusthuis, werden niet aangeschreven. Het is immers de bedoeling om de ‘onbekende groep’ thuiswonende 85-jarigen te benaderen. Uit de huisbezoeken is gebleken dat de ons ‘onbekende’ 85-jarigen nog geen echte zorgnoden hebben. Zij zijn wel blij met het huisbezoek van het OCMW, maar dit heeft nog geen directe bijkomende hulpverleningsdossiers opgeleverd. Wel is het zo dat deze mensen het OCMW (en onze diensten) nu wel kennen, waardoor bij een ev. latere hulpvraag de stap naar het OCMW kleiner wordt. Het project zal in 2018 worden verder gezet.

< Verberg
Senioren onder de Toren
Zorgbedrijf Meetjesland

In deze assistentiewoningen wonen de bewoners in groep samen, voeren ze een gemeenschappelijk huishouden en kopen ze gezamenlijk een zorgportefeuille aan.

In deze assistentiewoningen wonen de bewoners in groep samen, voeren ze een gemeenschappelijk huishouden en kopen ze gezamenlijk een zorgportefeuille aan. Ze delen alle kosten van het huishouden en de verzorging. Dit moet hen toelaten zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde dorpsomgeving te wonen.

> Lees meer

Senioren onder toren zijn 2 kleinschalige groepen van assistentiewoningen, gevestigd in de pastorijen van Adegem (met 12 plaatsen) en Kleit (met 7 plaatsen). In deze assistentiewoningen wonen de bewoners in groep samen, voeren ze een gemeenschappelijk huishouden en kopen ze gezamenlijk een zorgportefeuille aan. Ze delen alle kosten van het huishouden en de verzorging. Dit moet hen toelaten in de eigen vertrouwde dorpsomgeving zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, ondersteund door de thuiszorgdiensten en met noodoproep¬ ondersteuning vanuit het woonzorgcentrum . Het project richt zich in de eerste plaats naar inwoners van deze dorpen, die ofwel meer dan 80 jaar oud zijn ofwel 65+ zijn en een lichte zorgbehoefte hebben. De bewoner moeten zelfstandig en zelfredzaam kunnen wonen. Zorgbedrijf Meetjesland is een welzijnsvereniging van residentiële zorginstellingen e thuiszorgdiensten in Evergem, Maldegem en Nevele. Het Zorgbedrijf Meetjesland organiseert dit initiatief door enerzijds het gebouw te voorzien en de studio's te verhuren en anderzijds door de poetszorg en thuiszorg te leveren, die de bewoners vragen. Daarnaast zet het zorgbedrijf ook begeleidend personeel in en zorgt het voor opvolging 's nachts en bij noodoproep. De uitdaging ligt in een goede screening van de kandidaten en het blijvend ondersteunen van de groepswerking en de samenwerking tussen de bewoners. Het mooie aan het project is dat het concept over te nemen is naar een private setting, waarbij bijvoorbeeld bevriende koppels één van hun woningen aanpassen, samen zorg inkopen en een gemeenschappelijk huishouden voeren.

< Verberg
Met D'oede doze ervaar je dementie en ouder worden; voor eventjes maar wel voor echt!
vzw Mentor - OCMW-vereniging OCMW Kortrijk

Met D’oede doze word je 80+ en kijk je in het hoofd van iemand met dementie wat resulteert in meer respectvolle zorg en menswaardige omgang.

D’oede doze bestaat uit een toolbox met een 20-tal tools die fysieke ouderdomsproblemen en dementie simuleren. D’oede doze wordt ondertussen reeds anderhalf jaar praktisch permanent gebruikt in workshops en andere activiteiten (inleefmoment, infosessie, verhuur,…). Doelgroepen: onderwijs i.k.v. zorgberoepen, zorgsector, ziekenhuis, woonzorgcentra, lokale besturen,…

> Lees meer

D’oede doze simuleert slikproblemen, minder goed horen, typische oogkwalen bij ouderen, artrose, valangst, tremor, gewrichtspijnen, oedeem in de onderbenen. Bijzonder uniek is dat ook apraxie, agnosie, afasie en andere typische problemen eigen aan dementie worden gesimuleerd. D’oede doze biedt tevens een interactieve website met filmfragmenten, interactieve quizreeksen, opdrachten in een virtuele spelomgeving, omgangstips, reflectie,…. D’oede doze is ervaringsgericht & laagdrempelig en draagt zo bij tot een genuanceerde en realistische beeldvorming van oud worden en het dementieproces. Door dit effect mee te geven bij de generatie van volwassenen en jongeren gaat men omwille van het zelf beleven een proces starten in hun hoofd dat blijft hangen en zal resulteren in meer empathie, respect en geduld. D’oede doze richt zich nr. mantelzorgers, zorgpersoneel, studenten in zorgrichtingen, beleidsmakers, projectontwikkelaars, architecten, product- en dienstenontwikkelaars, etc. We willen deze mensen een beter inzicht geven in de problematieken en mogelijkheden van ouderen waardoor zij beter kunnen inspelen op hun noden en behoeften bij begeleiden, communiceren, organiseren, animeren,… D’oede doze werd in september 2016 officieel voorgesteld. Met de steun van de provincie West-Vlaanderen i.h.k.v. het Impulsreglement slaagden wij er in om een 20-tal simulatietools te ontwikkelen i.s.m. met studenten Industrieel Product Design en Ergotherapie Hogeschool West-Vlaanderen en Verpleegkunde RHIZO Kortrijk. Wij hadden steun van onze stuurgroep partners van ziekenhuis AZ Groeninge, wzc Sint Vincentius, de verschillende wzc van Zorg Kortrijk (OCMW), Familiezorg West-Vlaanderen, Expertisecentrum Dementie Sophia, Zorggroep Heilig Hart en de Brailleliga. Er was een nauwe opvolging door de mensen van de klankbordgroep waar ouderen met diverse fysieke problemen, mensen met vroegdementie (’t Ventiel), mantelzorgers, vrijwilligers en professionele ervaringsdeskundigen participeerden. D’oede doze heeft ondertussen een 1000-tal mensen de kans gegeven kennis te maken met de simulatietools. Telkens zijn de reacties unaniem bijzonder lovend, meer nog wij kunnen de vragen niet bijhouden. Dit is voor ons het signaal om in de nabije toekomst een kleine reeks van een tiental nieuwe D’oede dozen te ontwikkelen. D’oede doze wordt bijzonder gesmaakt in de zorgsector, dit heeft zich in januari 2018 vertaald tot de het bekomen van de award van zorgvinding van het jaar – in de categorie ouderenzorg, door het zorgplatform In4care; (https://www.youtube.com/watch?v=NTls2zKw8h0&feature=youtu.be

< Verberg
Thuis in Gavere
Gavere

Oudere mensen in Gavere ondersteunen zodat ze actief kunnen blijven en zodat ze langer en kwaliteitsvoller in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

Door de methodiek van service design willen we samen met ouderen op zoek gaan naar vernieuwende vormen van dienstverlening, die zowel informele als formele dienstverlening combineren.

> Lees meer

De cocreatieworkshops resulteerden in de volgende projectideeën: - centraal infopunt voor concrete zorgvragen bij ouderen; - vrijwilligers verzamelen en inzetten in de buurt van ouderen; - ouderen betrekken in het dorpsleven, o.a. in de school, via radio maken tijdens dorpsfeest; - aanleg van een dorpstuin voor ontmoeting en kennisoverdracht tussen jong en oud ; - ronde van Gavere, met praatcafés voor/door ouderen en/of mantelzorgers; - isolement doorbreken door ouderen te bezoeken en hen uit te nodigen voor activiteiten. Sommige ideeën bevinden zich nog in een testfase, andere krijgen intussen al concreet vorm. Los van het uiteindelijke slagen van ideeën is het project hoedanook geslaagd in het verbinden van mensen, het creëren van netwerken rond ouderen(zorg) en het verhogen van bewustzijn m.b.t. de leefwereld van ouderen.

< Verberg
Workshop rolstoelgebruik
OCMW Tongeren

Iedereen die een rolstoelgebruiker begeleidt voorzien van de nodige tips en tricks om dit op een veilige, ergonomische en gemakkelijke manier te doen.

In het kader van de week van de valpreventie liep er de voorbije week een initiatief rond het gebruik van rolstoelen. Het EKA-team gaf aan studenten, vrijwilligers en familieleden van het woonzorgcentrum een workshop in het gebruik van de rolstoel.

> Lees meer

In het kader van de week van de valpreventie sloegen de diensten ergotherapie, kinesitherapie en animatie de handen in elkaar om iets nieuws te proberen. Ze werkten een workshop uit rond het gebruik van de rolstoel en dit gericht op begeleiders. Studenten, vrijwilligers en familieleden van het woonzorgcentrum konden zich inschrijven voor de workshop. Tips, weetjes en praktische oefeningen, de workshop stemde zich af op de vragen en behoeften van de deelnemers. Dit is een eenvoudig initiatief, maar zeer nuttig. Zowel ‘lesgevers’ als ‘cursisten’ waren zeer enthousiast. Enerzijds geven de kinesisten aan dat ze verbaasd waren over het gebrek aan kennis van de ‘cursisten’, anderzijds geven de ‘cursisten’ aan veel bij te leren. Woonzorgcentrum De Motten kiest ervoor de workshop ook te implementeren bij het onthaal van de jobstudenten, hiernaast zullen de sessies vaker en verspreid over het jaar worden ingepland. Ook aan het dienstencentrum De Piepel zal voorgesteld worden de workshop in te plannen in hun activiteitenkalender. Iedereen weet waarvoor een rolstoel dient, maar we merken dat velen niet weten hoe ze een drempel moeten nemen of hoe de rolstoel gemakkelijk kan worden vervoerd...

< Verberg
Zilverkring in actie
OCMW Londerzeel - Zorgloket

Vereenzaming bij alleenstaande 80plussers tegengaan door middel van verbindende activiteiten.

Deze groep vrijwilligers brengt huisbezoeken bij alleenstaande 80plussers of belt hen wekelijks op. Tegelijk leiden zij hen toe naar Buurttafel of Blijven Bewegen. Vrijwilligers geven feedback in fiches aan het Zorgloket die opvolgt/verwerkt. Op deze manier bereiken we jaarlijks een kleine 200 oudere inwoners.

> Lees meer

'Vereenzaming' bij alleenstaande ouderen in Londerzeel werd blootgelegd door het ouderenbehoeftenonderzoek van prof Verté (2007). Mits ondersteuning de eerste acht maanden door VVSG (Joris Perraer) werd het project geconcretiseerd in een bezoekteam en telefoonster. De groep en taakinvulling groeiden organisch. Ondertussen zijn we geëvolueerd naar een dynamische groep van een 10-tal vrijwilligers die huisbezoeken brengt bij alleenstaande 80plussers en hen opbelt. Aan de hand van ingevulde fiches geven de vrijwilligers feedback aan de maatschappelijk werker van het Zorgloket. De fiches worden door haar verwerkt en opgevolgd. In 2017 bracht de groep vrijwilligers 183 huisbezoeken, een 3-tal mensen werden op regelmatige basis opgebeld. De vrijwilligers zullen in de eerder informele huisbezoeken naast het polsen naar het algemeen welbevinden van de alleenstaande 80plussers hen ook proberen toeleiden tot de cohesievormende activiteiten die in tussentijd in Londerzeel gerealiseerd werden. Hierbij denken we vooral aan de groepen Blijven Bewegen en de Buurttafels. Beide initiatieven zijn decentraal georganiseerd, t.t.z. in de 4 deelgemeenten. 'Blijven Bewegen' omvat een beweegprogramma met sessies Tai chi, sofrologie en oefeningen onder begeleiding van een kinesist. Aanwezigen variëren: Steenhuffel 10-tal, Malderen 25-tal, Londerzeel st Jozef 20- tal, Londerzeel centrum 30-tal. Er wordt een programma in het voor- en najaar voorzien van telkens 12 sessies. De Buurttafels zijn dorpsrestaurants waar samen lekker eten centraal staat. Voorlopig gaan de Buurttafels maandelijks door in Malderen, Steenhuffel en Londerzeel St-jozef (telkens 30- tal deelnemers) en tweemaal per maand in Londerzeel (50-tal deelnemers). Vrijwilligers van de Zilverkring werken o.a. mee in de onthaal- en afsluitmomenten van Blijven Bewegen, bij het serveren van de maaltijden in de Buurttafels (en ondersteund door extra vrijwilligers).

< Verberg
ZorgLab Aalst (voorheen AIPA)– “Zorg getest mét mensen!
stad Aalst

Zoeken naar nieuwe creatieve oplossingen die tegemoet komen aan de échte behoeften van (oudere) inwoners en hun zorgverleners.

Binnen ZorgLab Aalst bedenken en testen we samen met (oudere) inwoners en zorgverleners vernieuwende oplossingen (producten en diensten), die de gezondheid positief beïnvloeden en zorgverlening ondersteunen. Zo creëert ZorgLab Aalst een unieke test- en experimenteeromgeving die inwoners, bedrijven, zorgactoren, onderzoeksinstellingen en beleid co-creatief laat samenwerken.

> Lees meer

ZorgLab Aalst is een uniek concept dat aansluit bij het DNA van de stad en de daarmee verbonden strategische keuze van “Aalst zorgstad”. De stad zet met een ecosysteem van burgers, bedrijven, onderzoeksinstellingen en zorgactoren haar schouders onder innovaties in de zorg die de gezondheid en levenskwaliteit van de inwoners helpen verbeteren. Van bij aanvang (idee bedenken en aftoetsen) tot implementatie (testen in de eigen woning en woonomgeving) kunnen inwoners en zorgverleners vrijwillig meewerken aan het ZorgLab Aalst. Sinds 2014 zet ZorgLab Aalst, voorheen AIPA – Ageing in Place Aalst – een vernieuwende aanpak van participatie met ouderen op, rond levenslang wonen in de eigen woning en woonomgeving. Hieronder enkele resultaten: - Een testwoning waar ouderen in verblijven om er nieuwe technologieën (oproepsysteem met mantelzorgers,…) en de ergonomie van gebruiksvoorwerpen (plaatsbesparend meubilair, boxspring met hoog-laagmechanisme,…) uit te testen; - Testen van technologie (Internet of Things) voor de detectie van abnormale situaties in huis; - Technologie die mensen ondersteunt om hun chronische aandoeningen op te volgen: testen van een app verbonden met toestellen (bloeddrukmeter, glucosemeter, smart watch,…) die je inzicht geven in je gedrag en de invloed op je gezondheid; - De publicatie van een leeftijdsvriendelijke toets voor steden en gemeenten, opgesteld samen met ouderen, hoe je een gemeente integraal toegankelijk maakt voor ouderen; - Een ruimtelijk kader voor levensloopbestendige woonwijken, uitgewerkt door senioren en zorgverleners. Enkele kengetallen die de werking van ZorgLab Aalst illustreren: - 642 ouderen en zorgverleners werden betrokken; - 37 ondernemers & organisaties werden begeleid; - 40 producten en diensten werden ontwikkeld en getest; - +100 co-creatiesessies, workshops en events. ZorgLab Aalst wil deze ervaring structureel verankeren en innovaties in gezondheid en zorg blijvend uittesten met alle actoren. Hiertoe zullen er naast het bestaande testpanel met ouderen nog testpanels met andere doelgroepen worden opgezet. ZorgLab Aalst kan een permanente locatie krijgen in de innovatieHub op het bedrijventerrein Health & Care Valley als inspirator en testomgeving voor startend en innoverend ondernemerschap in gezondheid en zorg. Aalst wil zo nog beter zorgen voor de gezondheid en levenskwaliteit van de Aalstenaar.

< Verberg
Buurtbabbels in Londerzeel
Londerzeel

Via de organisatie van Buurtbabbels willen we inwoners van Londerzeel ondersteunen om van hun buurt een 'warme' buurt te maken.

Via Buurtbabbels willen we aan Londerzeelse wijken ideeën aanreiken waarmee ze in hun wijk/buurt aan de slag kunnen gaan. De ideeën betreffen thema’s van diverse aard : milieu, mobiliteit, sociale cohesie, openbare ruimte…

> Lees meer

Het eerste wat telt en wat voor elke buurt van toepassing is, is dat mensen zich thuis voelen in de buurt waar ze wonen. In zo’n buurt zijn er ontmoetingsplekken en activiteiten voor iedereen , genoeg hulp – zorgvoorzieningen, groen, speelruimte, veilig verkeer,… alles wat nodig is om aangenaam te wonen. Het is ook een buurt waar mensen elkaar kennen, waar ze sociale contacten hebben, een beroep kunnen doen op elkaar en ergens terecht kunnen als het nodig is. Via de organisatie van Buurtbabbels willen Gemeente en OCMW samen met andere lokale partners werken aan verschillende doelstellingen : - Sociale cohesie in Londerzeelse wijken versterken - Verhogen van de biodiversiteit en leefbaarheid in de wijk - Samenwerking tussen verschillende stakeholders verbeteren : gemeentelijke diensten, lokale verenigingen en buurtbewoners. - Als lokaal bestuur op een informele manier betrokken raken bij de leefwereld van buurtbewoners - (Her)inrichting van openbaar domein via inspraak van de Buurtbewoners Daarom worden er 1 of 2 maal per jaar Buurtbabbels georganiseerd om wijken mee op weg te zetten en samen te bouwen aan 'warme' wijken met aandacht voor iedereen. De Buurtbabbel is een informele babbel op zondagvoormiddag met een hapje en een drankje. Tijdens de Buurtbabbel worden allerhande ideeën aangereikt (oprichten buurtcomité, ideeën inrichting ontmoetingsplek, gemeenschappelijke moestuin maken,...) wordt gepolst bij de Buurtbewoners naar de interesse om met (één van de) voorgestelde ideeën aan de slag te gaan. Nadien gaan we samen met de Buurtbewoners een traject aan om hen te ondersteunen bij de verdere uitwerking van één of meerdere ideeën.

< Verberg
Langer thuis in Westel.
Westerlo

De zorgbehoevende Westelaar zo lang mogelijk thuis laten wonen na een vroegtijdige detectie van een bezorgdheid.

Werking van het zorgteam: het zorgteam neemt na een eerste signalisatie van een zorgvraag het initiatief door direct contact op te nemen met de vrager of zijn netwerk. Dit houdt in coördineren, opvolgen en evalueren van het zorgtraject met het oog op zorgcontinuïteit en zorgafstemming.

> Lees meer

Bij een eerste signalement bijvoorbeeld: maaltijdaanvraag, mindermobielenaanvraag, ongerustheid van een persoon of derden, inschrijving aangepaste huisvesting... is dit een knipperlicht voor het zorgteam. Het team trieert het knipperlicht door een eerste contact of een huisbezoek uit te voeren en waar nodig een dossier te starten . Dus zeer vroegtijdige actie en reactie. Voor deze opstart plegen de medewerkers van het zorgteam overleg met de cliënt, de mantelzorgers en met het netwerk van hulpverleners, zowel professioneel als niet-professioneel. Het zorgteam probeert een hulpaanbod tot stand te brengen dat nauwkeurig aansluit op de hulpbehoefte van de zorgvrager om zo lang mogelijk op een menswaardige manier zelfstandig te kunnen wonen. De zorgvrager en zijn dossier wordt zoveel mogelijk opgevolgd door dezelfde medewerker zorgteam-casemanager zodat er een vertrouwensband ontstaat. Door een wederzijdse samenwerking met het lokaaldienstencentrum TerHarte kunnen de gebruikers met hun hulpvraag altijd terecht bij het zorgteam en anderzijds zorgt het zorgteam ervoor dat mensen met nood aan verschillende diensten en/of behoefte tot sociaal contact naar het lokaaldienstencentrum worden toegeleid. Zij zitten dus kenbaar in de buurt. Indien nodig zorgt het team voor ondersteuning en voorbereiding bij de vraag voor een opname in het woonzorgcentrum, assistentiewoningen of aangepast wonen. Het team blijft opvolging doen en zullen indien nodig ook een zorgoverleg voorstellen en uitvoeren. Wij starten bij een eerste knipperlicht en sluiten het dossier pas af na een feedback na opname in een woonzorgcentrum of bij overlijden.

< Verberg
De Molens - opvang van zorgbehoevend geworden personen met een beperking in een aangepaste setting in een WZC
zorgvereniging Mintus

Organisatie van aangepaste zorg voor zorgbehoevend geworden ouderen personen met een verstandelijke beperking in een WZC binnen de context van de persoonsvolgende financiering.

In "De Molens", een afdeling van WZC Ter Potterie, creëerde Zorgvereniging Mintus i.s.m. Vereniging Ons Huis uit de sector gehandicaptenzorg In de bundeling van zorg en ortho-agogiek een unieke verblijfscontext voor zorgbehoevend geworden ouderen met een verstandelijke beperking.

Belevingsgerichte wandeling in Gits
OCMW/Gemeente Hooglede

Zintuigelijke beleving en kans tot ontmoeting voor bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats, bezoekers van het dagverzorgingscentrum, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, personeel en dorpsbewoners..

Op dinsdag 5 juni organiseren we in de namiddag een belevingsgerichte, rolstoelvriendelijke wandeling door het dorp waarin alle zintuigen geprikkeld worden. Alle bewoners worden door 1 persoon begeleid. We wandelen in groepen van maximum 25 personen. Er is allerlei animatie onderweg.

> Lees meer

We starten in Ter Linde en wandelen langs een parcours waarbij we eerdere realisaties en nieuwe onder de aandacht brengen. We gebruiken de nog te weinig bekende rolstoelvriendelijke wandeling. We verpozen in de gerestaureerde en aangepaste pastorietuin en de nieuwe tuin van de zorgafdeling van het WZC. Een bakker uit het dorp trakteert met proevertjes van oude broodsoorten. Er is een stand met aardbeien. Een oud café dat we voor de gelegenheid inrichten met oude gebruiksvoorwerpen. Er is een tentoonstelling van oude voertuigen. Er is een actieve barbier. Er zijn spelende kinderen in de lagere school. Het huidige postpunt wordt omgetoverd in "oude post" en er is een duivenlokaal enz. Langs de route zijn er diverse verrassingen die doen horen, voelen, ruiken, smaken zien.... prikkelen kortom. Leerlingen die een zorgopleiding volgen in het secundair onderwijs komen meehelpen en krijgen de kans om praktijkervaring op te doen. Het project kadert in een traject waarbij we ondersteunende activiteiten aanbieden vanuit de zorgafdeling van Ter Linde. Er zijn info avonden, een mantelzorggroep enz. Met dit project willen we informele contacten mogelijk maken. We komen naar buiten met een project dat energie uitstraalt. De bewoners beleven een topdag en het personeel ervaart een boost om aan een dergelijk mooi initiatief te kunnen/mogen werken. Een aantal zelfstandigen en vele vrijwilligers staan mee achter dit project. De gemeente en de politiezone draagt haar steentje bij.

< Verberg
Demi-Clowns
Zorgbedrijf Roeselare

Emoties triggeren bij bewoners met dementie door in hun beleefwereld te treden

Demiclowns biedt therapeutische zorg vanuit de rol van clown aan personen met matige tot ernstige dementie

> Lees meer

We proberen met de demi-clowns op geheel ludieke en meest vertederende wijze contact te leggen met personen met dementie. Als half clown half therapeut slagen we erin mee te stappen in de wondere wereld van personen met dementie en deze mensen vooral helemaal zichzelf te laten zijn. We laten ons raken door onze mensen. Wij zien vooral wat er wel nog kan.  En hebben respect voor hun unieke persoonlijkheid (mede gevormd door hun dementie, in welke fase dan ook), hun eigen verhaal.

Maandelijks trekken we over onze afdelingen heen op zoek naar een verhaal, naar een passie, naar...

< Verberg
Ergo aan Huis – Langer Zelfstandig Thuis Wonen
OCMW Ninove

Alle 65-plussers van Ninove langer zelfstandig en veilig thuis laten wonen door mogelijke problemen en hindernissen in hun woning weg te nemen of te reduceren.

Het OCMW Ninove biedt sinds 1 september 2016 een laagdrempelige, toegankelijke en gratis dienstverlening aan voor alle thuiswonende 65 plussers in Groot-Ninove. Men kan een ergotherapeut aan huis laten komen voor advies en hulpmiddelen om zolang mogelijk zelfstandig en veilig thuis te kunnen wonen.

> Lees meer

Het aantal ouderen in onze samenleving neemt snel toe. In Ninove is het aantal 65-plussers afgelopen decennia sneller gestegen dan het Vlaamse gemiddelde. 19,8% van de Ninoofse bevolking is momenteel ouder dan 65 jaar. Dit aandeel zal in de toekomst blijven stijgen. De vergrijzing heeft verschillende gevolgen. Zo zijn er te weinig plaatsen in de woonzorgcentra in verhouding met de toenemende groep van senioren. De woonzorgcentra richten zicht noodgedwongen tot de meest zorgbehoevende ouderen. Daarnaast zijn de senioren van vandaag zelfredzamer dan vroeger. Ze blijven steeds langer in hun huidige woning die mogelijks niet voldoet aan de behoeften en aangepast zou moeten worden. Het OCMW Ninove wil een antwoord bieden op de wens van vele inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Sinds 1 september 2016 biedt het OCMW Ninove een nieuwe dienst aan: Ergotherapie aan Huis. Deze dienst is gratis voor alle 65-plussers van Groot-Ninove. Mensen die een dagje ouder worden, kunnen op verschillende vlakken moeilijkheden ondervinden. Bijvoorbeeld tijdens het koken of het baden, om in de auto te stappen, om uit de zetel te geraken, om ’s nachts uit bed te komen, enz. Oudere mensen komen ook meer ten val. Daarnaast heeft men ook nood aan advies en hulp na een ziekenhuisopname of revalidatieperiode. Een ergotherapeut komt bij de senior langs om de situatie te bespreken. De ergotherapeut geeft advies omtrent mogelijke ingrepen of kleine aanpassingen en kan de senior leren een activiteit anders uit te voeren. Mantelzorgers of familie kunnen ook met hun vragen of moeilijkheden geholpen worden. Het huisbezoek van de ergotherapeut is vrijblijvend en gebeurt steeds op afspraak. Dit project onderscheidt zich van de diensten ergotherapie aangeboden vanuit het ziekenfonds doordat de dienstverlening volledig gratis is en de huisbezoeken onbeperkt zijn inzake een goede opvolging en nazorg. Men richt zich naar alle 65-plussers, maar met een specifieke aandacht voor mensen die zich in een moeilijke sociale en/of financiële situatie bevinden. Men kan vertrouwen op een neutraal advies waarbij de ergotherapeut helpt bij het zoeken naar een oplossing op maat en gericht doorverwijst.

< Verberg
Droomboom & gebruikersraad
woonzorgcentrum Molenstee

Bewoners in een woonzorgcentrum op een positieve manier meer inspraak geven en hen regie over hun leven bieden.

In de droomboom kunnen bewoners op blaadjes hun dromen ("ik droom...") en complimenten ("ik vind het leuk dat...") kenbaar maken. Deze worden als agendapunten vastgelegd voor de gebruikersraad en samen besproken. Dromen worden zo goed mogelijk gerealiseerd en complimenten worden bestendigd.

> Lees meer

Enkele weken voor de gebruikersraad in ons woonzorgcentrum organiseren we een activiteit waarbij de droomboom (naar analogie met de wijdverspreide, eeuwenoude wensboom) gevuld wordt met blaadjes. Op deze blaadjes kunnen bewoners enerzijds hun dromen meedelen ("ik droom..".): ze mogen vertellen wat hen een goed gevoel zou geven als ze iets zouden krijgen of doen. Anderzijds kunnen ze complimenten uitdelen ("ik vind het leuk dat..."): ze vertellen wat hen nu al een goed gevoel geeft. Na inventarisering van alle blaadjes worden de nodige medewerkers en/of familieleden ingelicht over de bewuste inhoud. Elke droom of compliment wordt ook een agendapunt tijdens de volgende gebruikersraad. Dan wordt aan de bewoners de stand van zaken meegedeeld over de ingevulde blaadjes. We vertellen hoe het zit met de realisatie van de dromen en bespreken de complimenten. Op deze manier geven we aan de bewoners een stem om hun verlangens kenbaar te maken en bieden we hen meer inspraak in de dagelijkse werking. Zorg op maat is hierbij het einddoel. De gebruikersraad bleek immers in het verleden te vaak louter een middel om aan de bewoners informatie mee te delen, zonder dat er interactie ontstond. We leggen er vooraf wel de nadruk op dat er positief dient gecommuniceerd te worden. Dit om te voorkomen dat de droomboom een klaagboom zou worden. Wanneer men bijvoorbeeld vindt dat er te weinig wortelen op het menu staan, dan zegt men niet "ik vind het stom dat er zo weinig wortelen op het menu staan", maar wel "ik droom van meer wortelen op het menu". Het invullen van de droomboom en het bijwonen van de gebruikersraad zijn immers voor alles twee gezellige sociale momenten van samenzijn. Dan is er geen plaats voor negativiteit. Enkele voorbeelden van dromen: uitstap naar zee of Planckendael, zingen tijdens de mis, pannenkoeken gaan eten, meer pensen op menu, meer films, .. Enkele voorbeelden van complimenten: aanwezigheid cafetaria/drankhoek, veel familiebezoek, samen zingen is plezant,....

< Verberg
Samenkracht
Bilzen

Een sociaal netwerk creëren bij ouderen die eenzaamheid ervaren.

De deelnemers leren door middel van gerichte opdrachten en acties hun patronen van eenzaamheid te doorbreken en verbindingen te leggen met mensen die bij hen passen. De deelnemers adviseren de gemeentediensten -en voorzieningen: “Hoe kan de gemeente vereenzaming en eenzaamheid helpen aanpakken?

> Lees meer

Een partnergroep van professionals en sleutelfiguren gaat gericht op zoek naar senioren die eenzaamheid ervaren en in een thuissituatie wonen. Over de werving van deelnemers is een concreet plan van aanpak opgemaakt. Senioren die aarzelen kunnen beroep doen op een vrijwilliger. De vrijwilliger motiveert, staat bij, luistert, leidt toe. De deelnemende senioren volgen een traject van 10 maanden. 1 keer per maand komen de deelnemers samen. Een deskundige begeleider van Vormingplus Limburg gaat met hen aan de slag. Ze krijgen opdrachten die hen aanzetten tot reflectie en actie omtrent hun eenzaamheid. Tussen de samenkomsten krijgen ze ook opdrachten mee naar huis. Het traject bestaat uit 4 stappen: 1) je leven in kaart brengen (bv met een tijdslijn met hoogtepunten) 2) patronen zichtbaar maken (bv een schema van je dagelijkse bezigheden) 3) wie ben ik, wat heb ik nodig (bv waardenkaarten selecteren) 4) patronen doorbreken (bv stedelijk aanbod verkennen, deelnemen...). De begeleider zoekt actief mee naar acties en initiatieven die deelnemers kunnen ondernemen. De vrijwilliger ondersteunt. De samenkomsten zijn niet belerend. De bedoeling is om vanuit elk individu te achterhalen welke behoeftes er leven en waarmee we het huidige patroon kunnen doorbreken. Samenkracht was een pilootproject van Seniorenwerking Bilzen, lokaal dienstencentrum De Wijzer en Vormingplus Limburg. 8 senioren namen deel. 4 senioren volgden het volledige traject en doorbraken hun patroon. Een evaluatie werd opgemaakt. De Seniorenwerking en De Wijzer zullen het beleid voorstellen om een tweede traject op te starten vanaf september 2018.

< Verberg
Verjaardagsbezoeken 75-jarigen
Kortenaken

Vereenzaming tegengaan bij thuiswonende senioren.

In de week van hun verjaardag krijgt elke senioren van 75 jaar en ouder een bezoekje van een vrijwilliger. Die heeft een klein geschenkje mee .... en een goede babbel.

> Lees meer

De vrijwilligers worden ook ingeschakeld om de senioren op de hoogte te brengen van allerlei nuttige informatie (bv dat je een verwarmingstoelage kan aanvragen, in de zomer: wat je moet doen bij grotet hitte, ....)

< Verberg
Goei Geburen in Meerle en Meersel-Dreef
OCMW Hoogstraten

Mensen zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde omgeving laten wonen

September 2017 tot januari 2018: buurtanalyse + co-creatie i.s.m. buurtbewoners, mantelzorgers, verenigingen en hulpverlening Februari 2018: effectieve start Goei Geburen (bekendmaking!). 15 Goei Geburen, 3 hulpvragen

> Lees meer

Goei Geburen zijn buurtbewoners die op vrijwillige basis wat praktische hulp en/of gezelschap willen bieden aan iemand uit hun buurt. Als Goeie Gebuur bepaal je zelf wat je doet, hoe vaak, hoe lang, voor wie en wanneer. Je bent tot niets verplicht. Het gaat om kleine dingen, die wel een groot verschil kunnen maken: de rolluik omhoog halen, samen naar de markt gaan, de maaltijd opwarmen, … . Met vragen kan je terecht bij het OCMW van Hoogstraten, zij zoeken samen naar een passend antwoord bij de vrijwillige buurtbewoners van Goei Geburen en/of bij andere hulpverleningsdiensten. Goei Geburen werkt immers aanvullend op en in samenwerking met reeds bestaande hulp en zorg . Elke situatie wordt opgevolgd om indien nodig bij te sturen. Om hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden, moeten wij ze op een andere manier organiseren. Goei Geburen stimuleert buurtbewoners om hulp te bieden aan elkaar en zo samenhorigheid te creëren. Door de werking van Goei Geburen kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, wordt er zorg op maat geboden en worden ook besparingen in de zorg gerealiseerd.

< Verberg
Met vallen en opstaan: een samenwerking tussen de Oostendse ontmoetingscentra en Cultuurcentrum De Grote Post
stad Oostende

‘Met vallen en opstaan’ wil komaf maken met het stereotype beeld dat verschillende generaties ook in verschillende werelden leven.

1. Workshops 'Met vallen en opstaan' in de Oostendse ontmoetingscentra 2. Circusvoorstelling 'Chute!' in CC De Grote Post 3. Dag van de dans, Week van de valpreventie, open workshop, presentatie documentaire Yel Ratajczak

> Lees meer

We vallen allemaal wel eens. Hoe ouder we worden, hoe vaker het voorkomt en hoe ernstiger de gevolgen kunnen zijn. Vallen doen we niet alleen fysiek maar ook mentaal. Als je ouder wordt, kom je dan moeilijker overeind of ben je er door levenservaring in getraind? S 1. Workshops ‘Met vallen en opstaan’. Voor dit project ging danser/choreograaf Koen De Preter in januari en februari langs in de ontmoetingscentra ‘t Viooltje en De Ballon. Hij wertke er met een groepje senioren rond vallen. Koen benadert dit vanuit zijn dansachtergrond op een artistieke manier. 2. Mentaal verval Theatermaker/actrice Laura Vroom vergezelt Koen om de senioren te interviewen over het mentale vallen en weer opstaan in hun leven. Vanuit de thematiek ‘vergankelijkheid’ en ‘verval’ en vanuit haar ervaring als vrijwilliger in een rusthuis, zal ze tijdens de workshops van Koen verhalen over het mentale vallen registreren. 3. Documentaire Filmmaker Yel Ratajczak kijkt mee over de schouders van Koen en Laura en giet hun wedervaren in een documentaire. 4. Spectaculaire circusvoorstelling Chute! Als er iemand weet hoe je moet vallen dan moeten het wel acrobaten zijn. De voorstelling Chute! geeft een inkijk in het hoofd van de acrobaat die net voor de val door de lucht zweeft. Deze voorstelling maakt deel uit van het project ‘Met vallen en opstaan’. 5. Dag van de Dans & Week van de Valpreventie In 2018 loopt ‘De week van de Valpreventie’ van 23 april tot 29 april 2018 en heeft als thema ‘Blijf in beweging, doe het veilig’. Toevallig ‘valt’ op 28 april ook ‘De Dag Van De Dans’. Zoveel toevalligheden mag je niet aan hun lot overlaten en dus organiseert Koen De Preter een open workshop en wordt de documentaire van Yel Ratajczak getoond die ze tijdens het traject maakte in de ontmoetingscentra De Ballon en ‘t Viooltje. Afspraak in De Grote Post vanaf 14.00 uur.

< Verberg
Een nieuw gezondheidsbeleid voor personeelsleden van het woonzorgnetwerk
OCMW Sint-Niklaas

De gezondheidscampagne, die een onderdeel uitmaakt van het gezondheidsbeleid, zet medewerkers aan om samen actief naar een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid te werken.

De gezondheidscampagne OCMW fit & gezond organiseert verschillende activiteiten rond thema’s die te maken hebben met een lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door deelname aan deze activiteiten kunnen medewerkers, individueel of als team, stap voor stap werken aan een goede gezondheid.

> Lees meer

De gezondheidscampagne zet, door middel van leuke activiteiten en een uitgebreide thema gerelateerde nieuwsbrief, 10 verschillende thema’s doorlopend in de kijker: gezonde voeding, beweging en 8 thema’s rond geestelijke gezondheid (praat erover, durf hulp te vragen, geniet van de kleine dingen, ontmoet elkaar, ontspan, vind jezelf oké, probeer iets nieuws en durf nee te zeggen). Elk thema wordt geëvalueerd, aangepast en in een nieuw jasje terug in de kijker gezet. In oktober tot december 2017 is gestart met het thema praat erover. Door middel van een film (Everybody happy) en een spreker werd het thema van stress en burn-out bespreekbaar gemaakt. Daarnaast kon er deelgenomen worden aan een workshop rond veerkracht. Van januari tot maart 2018 staat het thema gezonde voeding in de kijker. Er is aandacht besteed aan gezond pauzeren door het aanbieden van gezonde tussendoortjes aan al het personeel samen met een waaier van gezonde lunchrecepten. Onze diëtisten gaven daarnaast een workshop over de nieuwe voedingsdriehoek onder het genot van een gezond hapje en drankje. In april 2018 zal het thema durf hulp te vragen in de kijker staan. Hierin wordt ons nieuw vertrouwenspersonen netwerk uitgebreid gepromoot waarvoor 3 nieuwe vertrouwenspersonen opgeleid zijn. Het vertrouwenspersonennetwerk wordt ondersteund door het door ons ontwikkelde ‘Kompas’. Dit kompas geeft een duidelijk beeld bij wie een medewerker terecht kan voor welk probleem of vraag. Hiermee willen we toewerken naar een open communicatie cultuur. Vanaf mei tot juli 2018 zal het thema beweging in de kijker staan. Hierbij zullen onze medewerkers gestimuleerd worden om deel te nemen aan het project Bike to Work van De Fietsersbond. Voorafgaand kunnen zij hun fiets door de Politie laten controleren en labelen tegen diefstal. Onze kinesisten zullen, in het kader van de nieuwe voedingsdriehoek, het trapgebruik van onze medewerkers promoten. Dit zal onder andere gebeuren door het visueel aantrekkelijk maken van de traphallen. Naast de al gerealiseerde activiteiten is er nog genoeg inspiratie om ook de komende thema’s op een leuke manier in de kijker te zetten.

< Verberg
DOLLgelukkig: de introductie van een reborn (levensechte) pop binnen de woonzorgcentra
SOCIAAL HUIS - WZC De Boarebreker, WZC A. Lacourt

Door "levensechte" poppen te introduceren id WZC, willen wij het welzijn van de Persoon Met Dementie verhogen. Ipv verzorgd worden, staat "zorgen voor" opnieuw centraal.

De reborn poppen hebben een positief effect op en voegen kwaliteit toe aan het leven van mensen met dementie: bloeddrukafname, agitatie, stress en wegloopgedrag verminderen, de onderlinge interactie verhoogt. We willen op een doordachte, gestructureerde en respectvolle manier met de poppen aan de slag gaan.

> Lees meer

Naar aanleiding van een vorming die we volgden bij Dokter Anneke van der Plaats (sociaal geriater gespecialiseerd in dementie), kwamen we op het idee om een reborn baby te introduceren in het WZC. Reborn baby’s zijn handgemaakte, levensechte poppen. We zijn ons ervan bewust dat het geen evidentie is om met deze poppen aan de slag te gaan. Het is allerminst onze bedoeling om onze bewoners te bedotten. We zullen dan ook niet op een infantiele wijze omgaan met de poppen of mensen bepaalde zaken wijsmaken. De onderzoekers zagen direct de voordelen van de therapie in het dramatisch veranderen van het gedrag. De bewoners waren vrolijker, het voedingsmoment verliep vlotter, toiletbezoek vertoonde minder problemen en de interactie met medewerkers verbeterde. De therapie was ook nuttig bij het onderzoeken van de geschiedenis van de bewoner omdat hij tegen de pop praatte over zaken die zich in het verleden hadden afgespeeld. Er was een multidisciplinaire betrokkenheid en het aantal poppen groeide. Het bewijs in de literatuur suggereert dat “poppentherapie” een gemakkelijk, niet-bedreigend, en niet-toxische methode voor het beheersen van ongewenst gedrag bij bewoners van dementie. - Mensen met dementie vertoonden meer interactie en gingen weer met anderen communiceren - De bloeddruk werd lager - Agitatie en stress werd verzacht - De ouderen met dementie leken vrolijker - Wegloopgedrag werd minder - Ze waren geïnteresseerd in de zorgactiviteiten - Verhoging van het zelfvertrouwen - Vermindert het gebruik van neuroleptica (bv. medicatie tegen onrust) De poppen zullen enkel gebruikt wordt onder begeleiding van een medewerker kiné, ergo, logo, animatie, referentiepersonen. Dit zullen we doen met het nodige respect voor iedereen. Zij die geen interesse hebben zullen we niet forceren en zij die zich vragen stellen over de echtheid van de poppen zullen we te allen tijde eerlijk informeren.

< Verberg
Inclusieve werkkeuken LDC 't Pijlijser & Centrum Ganspoel VZW
OCMW Huldenberg

Sociaal netwerk van en sociale cohesie tussen buurtbewoners versterken. Werken aan inclusie en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking en (kwetsbare) ouderen.

In september startten we met de inclusieve werkkeuken. Elke maandag binnen de schoolperiodes komen bewoners van Centrum Ganspoel VZW en Prieterdelle in het lokaal dienstencentrum koken voor de bezoekers van het LDC. 's Middags wordt er samen gegeten en in de namiddag een activiteit georganiseerd.

> Lees meer

Elke maandag arriveren rond 9.30u de inwoners van Centrum Ganspoel en Priesterdelle (mensen met visuele en meervoudige beperking) om een 3-gangenmenu (Soep - hoofdgerecht - dessert) te bereiden samen met hun begeleiders en heel wat vrijwilligers. Rond 11.30u arriveren de bezoekers van het dienstencentrum en schuift iedereen samen aan een lange tafel aan voor het middagmaal. Vrijwilligers van Ganspoel en het dienstencentrum zorgen samen voor de bediening en de opruim. In de namiddag organiseert het LDC een activiteit waar iedereen aan kan deelnemen. We merken dat dit project de aanzet heeft gegeven tot een mooie inclusie van bewoners van Centrum Ganspoel en de oudere inwoners van gemeente Huldenberg. Ook de samenwerking van vrijwilligers van beide organisaties is een mooi inclusieverhaal. Dit project heeft ook al aanleiding gegeven tot meer gezamenlijke activiteiten. Zo zijn enkele bewoners van Centrum Ganspoel ook al vrijwillig komen helpen in het dienstencentrum tijdens de opendeurdag. Voor de bewoners van Centrum Ganspoel en Priesterdelle is dit een uitdagende dagactiviteit en een mooie gelegenheid om te participeren binnen de gemeente. Voor de bezoekers (voornamelijk ouderen) van het LDC is dit een welgekomen afwisseling en een gelegenheid om eens met een totaal andere groep van dorpsgenoten in contact te komen.

< Verberg
Contactkoor de Zilvernoten
WZC De Zilverberg - Roeselare

Contactkoor de Zilvernoten is een koor opgericht voor personen met dementie om op muzikale wijze het welbevinden van onze bewoners in de maatschappij te stimuleren.

Het contactkoor is een samensmelting van personen met dementie en vrijwilligers en is bedoeld om op muzikale wijze onze plaats in de maatschappij te tonen. De samenhorigheid, het plezier en de verbondenheid staan centraal.

> Lees meer

Het koor bestaat uit vijftien personen met dementie en evenveel vrijwilligers, en daarbij kunnen we ook nog rekenen op 4 muzikale duizendpoten die ons begeleiden met accordeon, dwarsfluit, klein slagwerk en viool. Door het zingen zien we de bewoners openbloeien, zien we leuke contacten ontstaan naar de vrijwilligers en kunnen we als groep naar buiten treden met ons repertoire. De verbondenheid en de positieve sfeer staan centraal.

< Verberg
De Bloem
Zorgbedrijf Roeselare

Personen met dementie positief in de spotlight brengen

Samen met enkele bewoners met beginnende tot gevorderde dementie werd er een schilderij gemaakt in kader van de werelddag dementie; dit werk werd daarna publiekelijk tentoongesteld in een galerie; alwaar onze bewoners en families dit ook konden bezoeken.

Het woonzorgcentrum tekent
OCMW Oudenaarde

Jongeren en ouderen samen brengen met een gemeenschappelijke interesse in tekenen en kunst.

Een groep van 15 jongeren (12+) van de tekenacademie komen langs in het woonzorgcentrum en voeren samen met 15 bewoners in een 1-op-1 relatie een opdracht uit die uiteindelijk uitmondt in een tentoonstelling in het woonzorgcentrum.

> Lees meer

In een eerste fase hebben de 15 jongeren/15 bewoners elkaars portret getekend zoals zij de andere zien. De mensen van de tekenacademie voorzien hiervoor het nodige materiaal. Telkens volgt er een nagesprek met de jongeren zodat zij kunnen ventileren over wat ze hebben ervaren in het contact met een andere generatie. De portretten worden vervolgens door de jongeren verder afgewerkt in de academie om nadien in het woonzorgcentrum hiermee een tentoonstelling te organiseren. Deze samenwerking zou volgend schooljaar worden verdergezet. Dan zou een jongere samen met een bewoner werken rond het levensverhaal of een verhaal van de bewoner, waarbij ze dit vervolgens samen in beeld brengen via tekenen, schilderen of andere creatieve technieken.

< Verberg
Zilverbergmarkt
Zorgbedrijf Roeselare

Buitenwereld binnen in het WZC brengen -

"Als wij niet naar de markt kunnen; dan komt de markt naar ons! "

> Lees meer

Gezien onze landelijke ligging is het niet evident om met onze bewoners naar de lokale markt te trekken. Daarom werden de lokale marktkramers gevraagd of het mogelijk was om hun markt op te komen slaan op de parking van ons WZC. De eerste editie kon rekenen op een extrene 200tal bezoekers- bewoners, vrienden, familie en buurtbewoners. Dit jaar groeit de markt uit tot echte beleefervaring waar er ondertussen ook een terrasje kan gedaan worden met een streepje muziek bij en spijs en drank! Kortom, voor ieder wat wils.

< Verberg
Dementievriendelijk Londerzeel
OCMW Londerzeel - Zorgloket

'Dementievriendelijk Londerzeel' beoogt de volwaardige participatie van mensen met dementie aan de samenleving.

Informeren van mantelzorgers, eerste lijnsgezondheidszorg, bredere samenleving zijn onmisbaar. Dit gebeurt d.m.v. vorming op maat voor professionals, lokale sociale kaart, praatcafés dementie, EHBD-infotassen, mantelzorgwerking,... We proberen mensen met dementie te bereiken via bovengenoemde partners, lokale mantelzorgpremie/mantelzorgwerking, specifieke initiatieven zoals de Luisterconcerten, Buddywerking en dementievriendelijke middenstand.

> Lees meer

De visietekst 'Dementievriendelijk Londerzeel', goedgekeurd door gemeente- en OCMW raad, omvat 16 acties (realisatie 2016 - 2018). Basis vormde de VVSG-publicatie 'Handleiding dementievriendelijke gemeenten', Veerle Baert. De stuurgroep bestaat uit diverse geledingen (artsen, thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg, politie, referentiepersonen dementie, mantelzorgers, ouderenverenigingen, wzc Herfstvreugde, aw Eikenhof, Zorg-en welzijnsloket,...). Deze groep evalueert en stuurt. Vorming op maat gerealiseerd voor volgende groepen: OCMW en gemeente, politie-zone KLM, middenstand, zorgkundigen, poetsdienst. Begeleiding gebeurt door Expertisecentrum Dementie Memo. In analogie met de provinciale publicatie 'Dementie; u staat er niet alleen voor' realiseerden we een lokale sociale kaart voor Londerzeel met o.a. specifieke aandacht voor informatie/ondersteuning, premies/rechten, thuiszorg, residentiële zorg, vakantieaanbod. De Praatcafés dementie worden sedert 2014 in Londerzeel (i.s.m. buurgemeenten) georganiseerd. Sedert eind 2016 zijn er zeven EHBD-infotassen (Eerste Hulp Bij Dementie) beschikbaar. Ze kunnen gratis ontleend worden bij Bib Londerzeel en Malderen, wzc Herfstvreugde, Buurttafel en Zorgloket. Via de mantelzorgwerking worden praattafels, vormingsmomenten en koffiesalons aangeboden. De vormingsmomenten gebeuren in 2018 in samenwerking met LSW Loka rond onderwerpen als 'doolhof van voorzieningen', 'balans tussen zorg voor anderen en zelfzorg', 'hoe positief volhouden' en als afsluitstuk de toneelvoorstelling 'met de mantel der liefde'. Tijdens de maandelijkse Luisterconcerten brengen leerlingen van de gemeentelijke academie 45' aangepaste muziek. Binnen de academie werd hiervoor een coördinator aangewezen die telkens het gebeuren aan elkaar praat, inleidt en uitleidt. De herkenbaarheid speelt een grote rol. Dit is een samenwerking tussen wzc Herfstvreugde, gemeentelijk academie, cultuurdienst en Zorgloket. Voor de Buddywerking werden de lokale ouderenverenigingen aangesproken en gesensibiliseerd om leden met dementie toch te blijven betrekken bij de reguliere werking. We bieden hen in juni '18 een aangepaste vorming. De middenstand benaderden we in september '17 met een affiche-campagne rond dementie. Op elke affiche stond een illustratie van Ilah, een 'communicatietip' en een 'wist je datje'. Zij hingen de affiche zichtbaar op. Negen handelaren namen deel aan een vorming rond 'Hoe ga ik om met een klant met dementie'. Ondertussen hebben deze handelszaken een raamsticker. De mantelzorgers verdienen extra ondersteuning. Psycho-educatie 'dementie en nu' start in september '18.

< Verberg
Je staat niet alleen
Kortenaken

Personen die een verlieservaring hadden in hun partnerrelatie bijeen brengen met lotgenoten om hun verdriet, emoties ervaringen, ... te delen

Met dit project wil het OCMW zich richten op mensen tussen de 60 en de 74 jaar die een drastische wijziging in hun partnerrelatie ervaren. Dit kan een echtscheiding zijn of een overlijden van hun partner.

> Lees meer

Project met leadersubsidie en ondersteuning van de Thomas More Hogeschool. Bedoeling is dat de groep na de 6 bijeenkomsten op zichzelf gaat 'functioneren' . Deelnemers van de eerste groep waren zeer enthousiast.

< Verberg
De Gezellige Tallore
Sociaal Huis Koekelare

• tegen vereenzaming van senioren en werken aan inclusie • sociale binding stimuleren • gezondheid bevorderen (verse gezonde maaltijd, beweging) • informeren en netwerken (o.a. door de aanwezigheid van een maatschappelijk werker)

Senioren (65+) uit hun isolement halen met het aanbieden van een lekkere, vers bereide, maaltijd in de nabijheid van hun woning en dit gekoppeld aan een leuke activiteit. Op deze manier werken we aan inclusie en helpen we het levenslang thuis wonen te stimuleren.

> Lees meer

Op 30augustus 2016 de geboorte van een nieuwe vrijwilligerswerking ‘De Gezellige Tallore’. Dit project is een concreet, kleinschalig initiatief en draagt wezenlijk bij tot een versterkte cohesie van (vereenzaamde) ouderen in de afgelegen landelijke gemeenten van Koekelare. Het is gestoeld op de good-practices van mobiele lokale dienstencentra.’ Hoe? We kiezen ervoor om de aanwezige senioren telkens op een maaltijd te trakteren die thuis niet zo eenvoudig te bereiden is, bijvoorbeeld koeientong, hutsepot, vol au vent, boelie, stoofvlees…. En dit aan de democratische prijs van 8 euro. We werken hiervoor samen met traiteur ’t Wit Paard’ uit Ichtegem, die ook onze maaltijden verzorgt voor onze maaltijddienst. Het opzet van het project is velerlei. Ten eerste willen we een gezonde maaltijd aanbieden aan onze Koekelaarse senioren. Ten tweede willen we ons ook gaan richten op de vereenzaamde en alleenstaande senioren in onze gemeente. Door eveneens een vervoersmogelijkheid van en naar de Tallore aan te bieden hopen we ook onze minder mobiele en eenzame senioren uit hun kot te lokken naar onze gezellige middag. Samen een lekker maaltijd nuttigen is natuurlijk op zich al gezellig, toch zullen we ook na de maaltijd nog zorgen voor een gezellige samenzijn. Wij mogen voor dit project beroep doen op een twintigtal vrijwilligers. Zij staan in voor het klaarzetten van de zaal, het opdienen van de maaltijd en drankjes, het afruimen en de activiteit na de maaltijd. Zij hebben ook een luisterend oor voor de verzuchtingen van de deelnemers aan De Gezellige Tallore, zijn sociaalvoelend en geëngageerd. Tevens werd vanuit de werkgroep werd meteen een prioriteit gemaakt van het oplossen van het vervoersprobleem voor de specifieke doelgroep senioren die minder mobiel zijn. Voor de prijs van 2 EUR kunnen deelnemers aan het project vervoer van en naar De Gezellige Tallore krijgen. Het vervoer gebeurt door vrijwilligers van het project. Waar? Het volledige grondgebied van de gemeente Koekelare is ons werkgebied. We hebben ervoor gekozen om ons project te laten plaatsvinden in de gemeenschapszalen van deelgemeente Bovekerke en wijk De Mokker zodoende dat de senioren die het verst verwijderd wonen van de dorpskern en van de vele diensten die aangeboden worden in het centrum van onze gemeente, de kleinste stap moeten nemen om deel te nemen aan ons project. We brengen dus als het ware een ‘light’ versie van het concept van een mobiel dienstencentrum, namelijk een maaltijd en een activiteit met de nodige ondersteuning en informatie van het Sociaal Huis. De Gezellige Tallore toont daarnaast dat samenwerken zowel tussen publieke als private partners én vrijwilligers een serieuze meerwaarde kan betekenen voor het welzijn van de bevolking. Wanneer er voldoende overleg en inspraak is voor alle partners en een regierol wordt opgenomen door een lokaal verankerde en gedragen instantie zoals bijvoorbeeld het Sociaal Huis zien we tot welk mooi project een dergelijke samenwerking kan leiden.

< Verberg
Lopen/wandelen voor Dementie! WZC Clash!
OCMW Diksmuide

Net zoals vorig jaar willen we dementie in beweging zetten met een WZC-loop. De ‘stadstrail’ door Diksmuidse gebouwen vindt dit jaar plaats op zondag 7 oktober. Het parcours doorkruist letterlijk ook ons WZC Yserheem en de beschermde afdeling voor mensen met dementie. Met deze loopwedstrijd willen we aantonen dat dementie ons anno 2018 nog altijd niet koud laat! We weten zeker dat ook jullie WZC een warm hart toedraagt aan mensen met dementie! Willen jullie ook de zorgsector positief in beeld brengen, tonen welke zorgende kracht dagdagelijks in de weer is voor bewoners met dementie kwaliteit van leven te blijven verschaffen…Loop dan met ons mee!!

> Lees meer

WZC Yserheem wil opnieuw iedere WZC of andere zorgvoorziening uitdagen om zoveel mogelijk medewerkers van hun voorziening te motiveren om mee te lopen of te wandelen die dag…(familieleden/kennissen) het mag allemaal! Het WZC die de het grootst aantal deelnemers heeft op deze stadstrail wint een trofee. Per deelnemer gaat er tevens een bedrag naar de Alzheimerliga. We hopen dat deze oproep jullie WZC warm kan maken! En hopen terug op een talrijke opkomst zodat het een echte ‘clash’ wordt tussen verschillende WZC! Maar met een gezamenlijk goed doel: Dementie positief in de kijker!

Doel van het project:

  • Zorgsector positief in beeld brengen, tonen welke zorgende kracht dagdagelijks in de weer is voor bewoners met dementie kwaliteit van leven te blijven verschaffen. Door deze actie te delen met andere WZC willen we dit nog meer benadrukken. Positieve beeldvorming is ons grootste doelstelling! Onze doelstelling sluit perfect aan bij Zorg in Actie. 
  • Steunen van mantelzorgers en andere die op een of andere manier in contact komen met een persoon met dementie. Deze mensen verengingen en het praten over bewerkstellingen. Iedereen is welkom op deze stadstrail. Dit jaar is er ook een soort van familietraject waarbij gezinnen samen kunnen wandelen ten voordele van dementie maar ook de afdeling voor bewoners met dementie doorkruisen. Vorige jaar merkten we dat we een enorme sociale verbondenheid voelden met al de mensen die meededen met onze actie. We vormden echt een ‘front’.
  • Het parcours is zo voorzien dat iedereen loopt door de gesloten/beschermende afdeling van het WZC. Zo willen we een positieve beeldvorming vormen van onze gesloten afdeling waar de meeste bewoners met dementie verblijven. Mensen denken vaak nog dat deze bewoners niet meer ‘buiten’ mogen. We geloven er in om deze mensen te blijven integreren in de maatschappij. Door onze deuren letterlijk en figuurlijk open te zetten en iedereen deze te laten doorkruisen tonen we letterlijk aan dat onze afdeling een open vizier heeft. We integreren ook de bewoners in de voorbereiden zo helpen ze meer de T-shirt maken en de spandoeken.
  • Na de loop verkopen we cupcakes en andere ten voordele van de Alzheimerliga. Dit gaat samen met het inschrijvingsgeld integraal naar de Alzheimerliga. Tevens leggen we bij dit standje folders en info rond dementie & Alzheimerliga om zo mensen te informeren. Dit project kadert ook binnen de aanzet om Diksmuide dementievriendelijk te maken. Hiervoor zijn we volop in de startfase. Door deze actie hopen we om meer en meer dementie als thema bespreekbaar te maken binnen Diksmuide.
  • Ons project richt zich op verschillende aspecten rond de bewoner met dementie. Ons project probeert inclusief familie, maatschappij, medewerkers, andere WZC’s en de bewoner zelf te betrekken. We vonden Zorg in Actie wel erg toepasselijk bij ons project!
< Verberg
Het belang van 'zorg dragen' voor je medewerkers
Sociaal Huis Dendermonde

Een ontspannend moment koppelen aan een vormingsmoment met aandacht voor: samenzijn/verbondenheid/zorg dragen/zelfzorg/appreciatie naar het personeel toe.

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met onze poetshulpen en verzorgenden afgestapt van het traditionele en gezocht naar vernieuwing/ontspanning met het oog op jezelf 'rust' gunnen, zorg dragen voor jezelf, dit in combinatie met een dessertenbuffet als afsluiter.

> Lees meer

Het idee is er gekomen daar we een project met LOGO Dender zijn aangegaan dat loopt over 2 jaar (Fit in je hoofd). Een van de 10 tips zijn: 'gun jezelf rust'. U goed voelen in je vel zorgt voor succesfactoren op verschillende vlakken dus eveneens op professioneel vlak. Vandaar dat we gekozen hebben om een ontspannend thema op de agenda te zetten: er werd 1 uur yoga en 1 uur line-dancing aangeboden voor het personeel en dit is zeer positief bevonden. Dit om hen bewust te maken om zorg te dragen voor ons lichaam en een te streven naar een 'gezonde geest in een gezond lichaam'. Daarnaast willen we de nadruk leggen op samenzijn met collega s/ verbinding/ onze appreciatie naar hen toe. We willen zulke thema s in de toekomst dan ook verder zetten.

< Verberg
Buurthulp in Herent
Sociaal Huis Herent

Jonge vrijwilligers van jeugdhuis De Molotov doen kleine, dringende klusjes bij kwetsbare mensen uit de buurt.

Buurthulp is een samenwerkingsproject van LDC d’ Ontmoeting en jeugdhuis De Molotov. Inwoners van Herent krijgen hulp van jonge vrijwilligers bij kleine dringende klusjes. Het LDC verwerkt de aanvragen; de vrijwilligers van het jeugdhuis knappen klusjes op. Dit voorjaar 2018 werden 10 mensen verder geholpen.

> Lees meer

Buurthulp in Herent ‘Buurthulp in Herent’ is een samenwerkingsproject van Lokaal Dienstencentrum d’ Ontmoeting en jeugdhuis De Molotov. Het is een vorm van buurtgerichte zorg waarbij jonge mensen kleine dringende klusjes opknappen bij kwetsbare (oudere) mensen. Eén van de basispijlers van LDC d’ Ontmoeting is immers het stimuleren van sociale netwerken bij ouderen en bezoekers van het LDC. Vooral kwetsbare mensen hebben niet altijd de nodige contacten of willen familie en buren niet extra belasten met een klein klusje. Door de samenwerking met jeugdhuis De Molotov worden bruggen gebouwd tussen jonge vrijwilligers uit een lokale jeugdvereniging en mensen met een hulpvraag uit de buurt én blijven de klusjes niet liggen… Een vlotte samenwerking Bezoekers komen in het LDC terecht met allerlei vragen. Een aantal vragen worden meteen opgelost, voor andere vragen volgt een concrete doorverwijzing. Ook bij de klussen van de buurthulp gebeurt een eerste selectie door de medewerkers van het LDC. Soms moet een klus worden uitgevoerd door een ervaren stielman of gaat de hulpvraag niet om een kleine dringende opdracht. Enkele voorbeelden van mogelijke klusjes: sneeuw ruimen, éénmalige snoeiwerken of een fruitpluk in de tuin, zorgen voor een huisdier wanneer iemand ziek is, kleine klusjes in huis, oppas of babysit bij dringende gevallen, helpen bij een verhuis,… Eenmaal de hulpvraag is verwerkt, wordt het jeugdhuis gecontacteerd. De contactpersoon doet een oproep binnen een pool ‘De WelWillende Molotoffers’ via sociale media. Wanneer een vrijwilliger uit de buurt de klus kan uitvoeren, neemt het jeugdhuis de opdracht aan en contacteren ze de mensen. Nadien koppelt het jeugdhuis en/of de aanvrager terug naar het LDC hoe de samenwerking is verlopen. Tot nu toe werden alle opdrachten tot een goed einde gebracht. Een voorzichtige start Net als met netwerken vraagt het uitbouwen van buurthulp tijd en goede communicatie. Na een voorzichtige start druppelde de eerste aanvragen het voorbije jaar sporadisch binnen. Door een nieuwe promo-campagne met gerichte communicatie naar specifieke doelgroepen, via doorverwijzing door intermediairen en de mond-aan-mond-reclame stegen de aanvragen. Ondertussen werden dit voorjaar (april 2018) 10 mensen verder geholpen.

< Verberg
Zorgnetwerk Laarne Inclusief (LINC)
OCMW Laarne

LINC creëert buurten waarin mensen elkaars talenten kennen en inzetten om voor elkaar te zorgen met als resultaat een inclusieve zorgzame buurt.

Vrijwillige talentscouts gaan in hun buurt op zoek naar mensen die met hun talent een buur willen helpen. Een netwerkcoördinator brengt deze buren met elkaar in contact. Zo ontstaat een netwerk van mensen die met hun talenten iemand uit de buurt helpen: het zorgnetwerk “LINC”.

> Lees meer

De motivering voor ons project is eenvoudig maar krachtig en gebaseerd op 3 vaststellingen. 1.Steeds meer mensen ervaren moeilijkheden om een oplossing te vinden voor kleine zorgproblemen. 2.Veel mensen willen zich inzetten voor hun buurt en 3.Iedereen vind het leuk om zijn talenten te gebruiken en hiervoor waardering te krijgen. Daarom is het de missie van ons project om mensen te verbinden via hun talenten. Hoe doen we dit nu? De netwerkcoördinator zoekt talentscouts in de buurt. Talentscouts zijn vrijwilligers die in hun buurt op verschillende manieren de talenten en wensen (kleine zorgvragen) van de bewoners met interesse in LINC in kaart brengen. De netwerkcoördinator verzamelt alle info en brengt de talenten en mensen met wensen met elkaar in contact. Het uiteindelijk doel is dat de buren hun talenten inzetten om mensen met een kleine zorgvraag in de buurt te helpen. We willen er ook voor zoveel mogelijk voor zorgen dat mensen met wensen ook hun talenten inzetten. Want iedereen heeft talenten! Op deze manier haalt Walter de kolen binnen bij Lucia, doet Therese inkopen met Anna en helpt Ronny met de administratie van Marie. Het resultaat? • Beter antwoord op zorgvragen • Meer waardering voor talenten • Buren kennen elkaar beter en zorgen meer voor elkaar • Beter opvangnet voor (zorg)noden en een opstap naar andere dienstverlening (outreachende werking) • Nuttige bestuursinformatie (wat leeft er in de buurt?) De toekomst? Het zorgnetwerk is volop in ontwikkeling. We professionaliseren onze methodiek (vorming voor talentscouts), zoeken naar nuttige samenwerkingen in de buurt (actoren) en in de samenleving (Hoplr) en we proberen ons netwerk uit te breiden door meer talentscouts te zoeken en aanwezig te zijn in méér buurten.

< Verberg
Zelfroosteren in het WZC Karel Picqué te Deinze
OCMW Deinze

De medewerkers uit de zorg de kans bieden om zelf (grotendeels) hun werkrooster in te vullen om zo hun welzijn en inspraak te bevorderen.

De werkdruk van het zorgpersoneel is hoog en niet eenvoudig met het gezinsleven te combineren. Dit project komt tegemoet aan de werk-privebalans. Door zelf meer invloed te kunnen uitoefenen op het eigen werkrooster krijgen we meer tevreden personeel, dit straalt zich uit naar de bewoners.

> Lees meer

Bij het zelfroosteren hebben de medewerkers een grotere inspraak op hun eigen werkrooster. Door het zelf kunnen inplannen van wanneer men wenst te werken, heeft dit een positief effect op het welbehagen op de werkvloer. Dit waren enkele van de argumenten die ervoor zorgden dat het beleid enthousiast was hiervoor. Medewerkers kiezen nu grotendeels zelf wanneer ze werken. Het werk blijft wel leidend, met andere woorden blijft het voor ons het belangrijkst dat we het juiste aantal medewerkers inzetten op het juiste moment. We hebben er eveneens voor gezorgd dat er binnen de zorg geen verschil is tussen week- en weekenddagen. Het zelfroosteren gebeurt in verschillende fasen die erover waken dat iedereen op een eerlijke manier ingeroosterd kan worden en dat het niet de personen zijn die het luidst roepen, die met de beste shiften gaan lopen. Het uiteindelijke rooster wordt afgewerkt door de hoofdverpleegkundigen, zij blijven de eindverantwoordelijkheid dragen. Door het zelf inroosteren werken de mensen gemiddeld 80 tot 90% van wat ze zelf ingeroosterd hebben. De fasen bij het zelfroosteren zijn de volgende: - wensfase: hier geeft iedere medewerker in wat hij wenst te werken. Hier moet hij met geen andere zaken rekening houden. - planningsfase: hier kan iedere medewerker zien waar er nog tekorten zijn en waar er te veel medewerkers ingeroosterd zijn. Men kan dan enkel nog het rooster verbeteren. - definitieve fase: Hier werken de hoofdverpleegkundigen het rooster af. Zij vullen ook de laatste 10 tot 20% van het rooster in. - definitief klaar: hier ligt het rooster volledig vast, enkel nog omruilingen zijn mogelijk of wijzigingen door ziekte. De grootste wijziging zit hem in de visie, men kijkt nu naar wanneer men wil komen werken, terwijl vroeger vooral gekeken werd wanneer men zeker wou thuis zijn. Door het feit dat de medewerkers zelf meer inspraak hebben in hun werktijden merken we, bij het bevragen, dat ze liever naar het werk komen. Dit enthousiasme trekt zich door op de werkvloer en hierdoor ook naar de bewoners toe. Want gelukkige personeelsleden zorgen voor gelukkige bewoners!

< Verberg
Bewoners van het WZC Den Beuk herbeleven hun Steenbakkerijverleden
Boom

Het Steenbakkerijverleden van de Rupelstreek weer tot leven brengen

In het WZC Den Beuk wordt in2018 rond het thema 'Steenbakkerijen' gewerkt. Veel bewoners hebben jaren in de Steenbakkerijen gewerkt en halen graag hun herinneringen op.

> Lees meer

In samenwerking met EMABB, het Geleeg, de Nielse Filmclub worden allerlei activiteiten (bezoek Emabb, workshop dakpan maken, rondrit Noeveren enz) georganiseerd. Bovendien worden interviews afgenomen van onze bewoners die gebundeld worden. Het jaarproject wordt feestelijk afgesloten met een familiedag waarop de traditionele 'schep' wordt geserveerd.

< Verberg
Smart Start: samen maken we meer mogelijk
Zorg Leuven

Onze zorgverleners staan heel zelfstandig in voor goede zorg. Enerzijds dankzij passie en talent, anderzijds dankzij een uitvoerige coaching en ondersteuning in het werkveld.

Om meer mogelijk te maken voor cliënten moet je stevig in je schoenen staan. Starten in een nieuwe job is een hele uitdaging. Wij gaan daarom een stapje verder dankzij Smart Start. Je krijgt ondersteuning van een directe collega en praktische vorming staat centraal.

> Lees meer

Thuiszorg beet de spits af met coaches on the field. Enkele verzorgenden en huishoudhulpen werden na een selectie omgeschoold tot coach. Zij kennen de praktijk door en door, waardoor ze enerzijds gerichte feedback kunnen geven over de kwaliteit van het werk en praktische tips kunnen delen en anderzijds een steun en toeverlaat zijn voor collega’s. In het opstartproject bij woonzorgcentrum Edouard Remy worden nieuwe zorg- en verpleegkundigen de eerste twee weken continu bijgestaan door een coach. Dit zorgt voor een vlotte inwerking en een binding tussen collega’s. Ook nadien staat de coach nog steeds klaar. Nieuwe onthaalouders worden al van voor de opstart stevig begeleid. Aangezien het werkveld hun eigen woning is, doen we een grondige screening en coaching. Elke medewerker van Zorg Leuven krijgt na indiensttreding een peter of meter die hem of haar wegwijs maakt. We doen een beroep op job- en taalcoaching via externe partner Wonen & Werken.

< Verberg
Huisbezoek na overlijden
Kortenaken

Administratieve ondersteuning geven na een overlijden.

Na een overlijden zitten nabestaanden met heel wat vragen en administratieve beslommeringen. Het OCMW kan hierbij hulp bieden. Een maatschappelijk assistent doet 1 maand na een overlijden een huisbezoek bij de nabestaanden teneinde te peilen of het OCMW kan helpen op administratief of ander vlak.

> Lees meer

De maatschappelijk assistent heeft de nodige info bij om een aantal zaken al direct in orde te zetten. Het huisbezoek helpt duidelijk in het rouwproces. Mensen hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Anderzijds valt ook op dat heel wat mensen bij het overlijden nog niet op de hoogte zijn van al hun rechten of dat ze hulp nodig hebben bij het afronden van allerhande aanvragen. Er werd een map ontwikkeld voor alle maatschappelijk werksters in het OCMW die huisbezoeken doen in functie van overlijden. Deze map werd samengesteld aan de hand van een checklist. Deze dient overlopen te worden bij de cliënten. Bij de onderdelen die nog niet in orde zijn, kan de maatschappelijk werkster dan onmiddellijk de juiste documenten geven en eventueel na het invullen direct in de bijgeleverde enveloppe steken en van het juiste adreseticket voorzien. Op deze manier kan alles direct afgehandeld worden.

< Verberg
Integrale gezinszorg - Thuiszorg Kempen in samenwerking met lokale besturen
Thuiszorg Kempen

Met integrale gezinszorg willen we vanuit een nauwe samenwerking met het OCMW kwetsbare gezinnen op een nabije, krachtgerichte en praktische manier ondersteunen en versterken.

Maatschappelijk werkers kunnen gezinszorg inschakelen bij kwetsbare gezinnen. De verzorgende staat naast het gezin en biedt ondersteuning waar het gezin dit nodig heeft. Naast de dagdagelijkse taken en het bieden van structuur kunnen zij ook aanvullend/ondersteunend werken op het maatschappelijk werk.

> Lees meer

Vanuit een nauwe samenwerking tussen het lokale OCMW en onze dienst gezinszorg willen we een extra ondersteuning bieden bij die cliënten waar de begeleiding van een maatschappelijk werken ontoereikend is. Het gaat vaak over gezinnen waar het kluwen van problemen niet meer te overzien is. Gezinszorg kan dan de ogen en oren, handen en voeten in huis zijn. Door enerzijds het takenpakket van de verzorgenden af te stemmen op het maatschappelijk werk en anderzijds te zoeken naar de noden en krachten van het gezin, willen we deze cliënten versterken zodat zij hun leven zelf terug in handen kunnen nemen. In de praktijk betekent dit dat een vaste verzorgende wekelijks naar het gezin gaat. Zij biedt een nabije, praktische ondersteuning en structuur in het huishouden waar die ontbreekt. Doordat de verzorgende heel laagdrempelig werkt, fungeert zij als vertrouwenspersoon en heeft zij ook een groot verbindend effect voor de gezinnen. De steun is niet alleen verbaal, maar wordt daadwerkelijk gevoeld. De verzorgende kan naast de huishoudelijke taken ook die taken mee opnemen waar een maatschappelijk assistent vaak geen ruimte voor heeft in haar begeleiding.

< Verberg
Zorg en gezelligheid à la carte in CADO Keerbergen
Keerbergen

Kleinschalige en huiselijke dagopvang voor max. 10 zorgbehoevende mensen om de nood aan sociale contacten in te vullen zodat de mantelzorgers wat ademruimte krijgen.

CADO de Pastorie startte op 18 juni 2014 met 3 gebruikers en 1 openingsdag. Gestaag klopten er meer gebruikers aan onze CADO-deur en werden er meer dagen geopend. Midden 2017 openden we ook op vrijdag waardoor we alle weekdagen toegankelijk zijn met gemiddeld 6 gebruikers.

> Lees meer

Mensen komen graag naar CADO. Het samen-leven geeft voor sommigen (met dementie) extra stimulans en prikkels om "beter" te zijn dan thuis. Er is tijd voor een persoonlijk gesprek met de verzorgenden of voor zorg op maat (kapper, pedicure, douche,...). Maar een lach en een traan is ook nooit ver weg in de CADO. Er wordt dagelijks lekker eten gekookt en er wordt ook veel gebakken. Daarnaast staan er dagelijks leuke activiteiten op het programma zoals de krant voorlezen en bespreken, bewegen op maat, knutselen, leuke spelletjes en andere. Regelmatig wordt er ook een daguitstap of een thematisch feestje georganiseerd.

< Verberg
Mantelzorghulp in de gemeente Wezembeek-Oppem
OCMW Wezembeek-Oppem

De mantelzorger die een volwaardige partner wordt in de zorg ondersteunen zodat personen met een verhoogde zorgnood zo lang mogelijk kunnen wonen in hun thuisomgeving.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Wezembeek-Oppem besliste in zitting van 24 april 2012 om een mantelzorghelper in dienst te nemen ter ondersteuning van mantelzorgers als alternatief voor het toekennen van een mantelzorgpremie. Tot op heden wordt deze taak volbracht door een zorgkundige.

> Lees meer

Vanuit verschillende socio-culturele organisaties werd in het verleden de vraag gesteld aan de gemeente en het OCMW van Wezembeek-Oppem om een "gemeentelijke mantelzorgpremie" toe te kennen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW besliste om een mantelzorghelper in dienst te nemen om op deze manier de mantelzorgers te ondersteunen zodat zij hun taak kunnen blijven volhouden en de personen met een verhoogde zorgnood langer hun autonomie kunnen behouden en zodoende langer in hun vertrouwde woonomgeving kunnen verblijven. De functie van mantelzorghelper wordt ingevuld door een zorgkundige die naast praktische taken zoals licht huishoudelijk werk, ondersteuning bij zorg gerelateerde activiteiten en vervoer ook emotionele en sociale ondersteuning biedt. Er is ook aandacht voor buurtgerichte zorg : de mantelzorghelper begeleidt een aantal senioren bij de wekelijkse boodschappendienst georganiseerd door het OCMW. Het OCMW-busje haalt hen op aan huis om hun boodschappen te doen en brengt hun nadien terug naar huis. De mantelzorghelper biedt ondersteuning tijdens het winkelen en het vervoer. Voor de mantelzorghulp wordt een bijdrage per uur aangerekend gerelateerd aan het inkomen van de persoon met een verhoogde zorgnood. De eerste twee gepresteerde uren van een welbepaalde kalendermaand worden niet aangerekend en worden integraal ten laste genomen door het bestuur. Momenteel presteert de mantelzorghelper 19u per week; mogelijks wordt dit in de toekomst uitgebreid.

< Verberg
ZoZo’s zorgduo
OCMW Zottegem, regisseur van het Lokaal netwerk ZoZo, Zottegem Zorgt

Het zorgduo dienst thuiszorg - vrijwilliger doorbreekt het sociaal isolement bij de alleenstaande, thuiswonende oudere met een beperkt of geen informeel netwerk.

Vrijwilligers brengen een wekelijks bezoek, complementair aan de dienst thuiszorg, aan de alleenstaande oudere met een beperkt of geen informeel netwerk. Een eerste evaluatie leert dat dit het welbevinden van de oudere verhoogt en de dienst meer tijd heeft voor het uitvoeren van de zorgtaken.

> Lees meer

De diensten thuiszorg met werkingsgebied Zottegem komen driemaandelijks samen met als doel gezamenlijke acties op poten te zetten, nieuwe noden en behoeften te detecteren en hiervoor oplossing te zoeken. Vanuit het netwerk kwam de vaststelling dat zij met het huidige personeelsbestand, er onvoldoende tijd is om sociaal contact te bieden aan de alleenstaande oudere, hoewel die daar eigenlijk op rekent. Partners van het lokaal netwerk ZoZo, informeren en leiden de cases toe, die voldoen aan de criteria: alleenstaande 65 jarige zonder of met een beperkt informeel netwerk. Vanuit het lokaal dienstencentrum en de andere vrijwilligersorganisaties van het ZoZo-netwerk, wordt een pool van vrijwilligers samengesteld. Op basis van de vraag van de oudere en de mogelijkheden van de vrijwilliger wordt de best passende match gemaakt. De dienst thuiszorg introduceert de vrijwilliger bij zijn cliënt/patiënt en blijft het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger. Tweemaandelijks is er een intervisiemoment voor de vrijwilligers en professionals om te luisteren naar elkaars verhaal en te bekijken waar bijkomende afspraken en /of ondersteuning nodig is. Uit de intervisiegesprekken met de professionelen en de vrijwilligers en blijkt heel duidelijk dat het zorgduo met een wekelijks bezoek een belangrijke bijdrage levert aan het optimaliseren van het welbevinden van de oudere . Uit een tussentijdse evaluatie met de oudere, de diensten thuiszorg en de vrijwilligers onthouden we volgende uitspraken: “Ik besef nu zeer goed dat de bezoeken van de vrijwilliger mij de extra geven, waarvoor mijn gezinshelpster geen tijd heeft of krijgt”. De vrijwilligers ervaren de bezoeken ook als een meerwaarde voor zichzelf. “ Ik beteken weer iets voor iemand“. De oudere noemt de vrijwilliger zelfs “haar vriendin”. De diensten gezinszorg zien de complementariteit van het zorgduo niet alleen als een meerwaarde voor hun cliënt/patiënt maar ook voor hen als de zorgverlener. Het feit dat hun cliënt al zijn/haar verhaal gedaan heeft aan de vrijwilliger, geeft hen meer tijd voor het verlenen van de zorg.

< Verberg
VERBINDINGEN MAKEN : kwetsbare ouderen ondersteunen thuis en in de buurt
GROEP DILBEEK - team ouderenwelzijn

Kwetsbare ouderen ondersteunen thuis en in de buurt door aan te sluiten op de leefwereld van de oudere en outreachtend te werken.

Kwetsbare ouderen beschikken niet over de nodige informatie of vinden niet de toegang tot hun rechten of bepaalde diensten. Dit project wil "verbindingen maken": - met de oudere aan de hand van een minirechte²ninventaris als instrument bij huisbezoeken en met een ‘wegwijzer in welzijn’ laagdrempelig en op maat -met partners : formele diensten, seniorenverenigingen, wijkinspecteurs, buren,… die helpen signaleren, ondersteunen -met lokale initiatieven via buurtgerichte acties.

> Lees meer

Het hulpverleningsaanbod zal 'bewegen': van permanentie (bureelbezoeken) naar het bezoeken of het opzoeken van ouderen in de eigen levenssfeer, van een reactieve naar een proactieve houding (vóór een hulpvraag zich stelt), van het leveren van een dienst (product) naar het leggen van contacten en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Doelstellingen van het project: -het actief opzoeken van de kwetsbare ouderen thuis en het SAMEN zoeken naar wonen en zorgen op maat. Mobiliseren van alle dienst- en hulpverlening, seniorenverenigingen, wijkinspecteurs … om ouderen in kwetsbare situaties te signaleren. Aanvullend werken op de bestaande werkingen van organisaties die reeds outreachend aan het werk zijn en het opzetten van begeleiding. -het opstellen en invoeren van een minirechteninventaris als instrument bij huisbezoeken om ouderen thuis te bereiken -het samen met partners samenstellen van een ‘wegwijzer voor ouderen op zoek naar meer welzijn’ - het organiseren van buurtactiviteiten in één wijk als pilootproject, bij succes uit te breiden naar andere Dilbeekse wijken.

Update 2019: In plaats van de actie ‘minirechteninventaris’ werd de brochure van het Team Ouderenwelzijn geüpdatet en dient als instrument om alle producten en diensten kenbaar te maken. Deze brochure wordt gebruikt bij individuele bezoeken maar ook met een bijhorende presentatie bij toelichtingen aan senioren (en andere) verenigingen. Een nieuwe Wegwijzer welzijn voor ouderen komt er (vooralsnog) niet. Het Team Ouderenwelzijn werkte samen met de Dilbeekse Senioren(advies)raad bij de uitgave van de Seniorengids 2020-2023.

< Verberg
Zorgzame Buurt Breendonk
Puurs

Naar aanleiding van de renovatie van het lokaal dienstencentrum in een deelgemeente van Puurs willen wij hier een netwerk uitbouwen voor deze buurt.

In samenwerking met verenigingen en vrijwilligers uit de leefgemeenschap werden alle 65-plussers persoonlijk en deur aan deur uitgenodigd in het vernieuwd dienstencentrum van Paepenheide. Wij organiseerden een netwerkmoment per wijk en bezoekers kregen een koffietas met het telefoonnummer van het dienstencentrum mee naar huis.

Download de flyers.

> Lees meer

In 2015/2016 werd Paepenheide gemoderniseerd. Tijdens de renovatie namen wij onze intrek in het plaatselijk parochiecentrum. Doorheen de renovatie leerden de plaatselijke verenigingen zo het dienstencentrum beter kennen. Bij de opening van het dienstencentrum werd een opendeur georganiseerd met de jaarmarkt. Paepenheide was voorheen een antennepunt van het lokaal dienstencentrum in Puurs centrum. Met de renovatie voldoen wij infrastructureel aan de erkenningsvoorwaarden en het bestuur besliste dit centrum als een volwaardig dienstencentrum uit te bouwen ter ondersteuning van deze uithoek van de gemeente waar geen specifieke welzijnsvoorzieningen zijn uitgebouwd. Op de site wordt intergenerationeel gewerkt, de buitenschoolse kinderopvang vindt er een plaats en de lokalen van het dienstencentrum worden gebruikt door de muziekacademie en een creatieve jeugdvereniging. Daarnaast verhuren wij de infrastructuur buiten de werkingsuren van het dienstencentrum aan verenigingen en inwoners. Het is een trefpunt in deze leefkern. Omdat we een volwaardige werking van een LDC willen uitwerken wilden wij de buurt meer betrekken. Met de contacten die we in het parochiecentrum legden, rekruteerden wij vrijwilligers om alle 65 plussers deur aan deur uit te nodigen. 5 wijken werden afgebakend en 5 namiddagen werden van februari tot begin juni 2017 georganiseerd. Meer dan 250 65-plussers kwamen op dit initiatief af. Telkens werd het welzijnsbeleid van de gemeente en de werking van het dienstencentrum toegelicht en konden vragen gesteld worden. Er werd een rondleiding per tafel georganiseerd nadat ze een pannenkoek kregen. Koffie werd geschonken in een koffietas, die ze mee naar huis kregen met de coördinaten van het lokaal dienstencentrum op. De doelstelling van dit project was meervoudig: - sociaal netwerk vergroten - informeren - sociaal isolement detecteren - noden bevragen - aanspreekpunt LDC in buurt kenbaar maken - samenwerking met de buurt Dit resulteerde in meer bezoekers, meer vrijwilligers, nieuwe initiatieven in het dienstencentrum. Nadien mails en telefoons van 65-plussers en zelfs hun kinderen.. Er werden vragen gesteld onder andere over mantelzorg, mobiliteit en tegemoetkomingen. Verschillende deelnemers hebben we ontmoet op het jaarlijks burenfeest en vinden hun weg naar activiteiten. De buurt Breendonk flakkert weer op...
Belangrijk is dat wij dit in de toekomst ook in andere deelgemeenten willen uitrollen, echter onze fusiewerkzaamheden vragen tijdelijk wat meer tijd. Daarnaast blijven wij deze mensen uit het project uitnodigen voor ons burenfeest en eindejaarsfeest…

< Verberg
Sing Along: een samenwerking tussen de Oostendse ontmoetingscentra en Cultuurcentrum De Grote Post
stad Oostende

Samen zingen schept een band en zou zelfs het geluksgevoel vergroten. Daarom organiseren de ontmoetingscentra en De Grote Post een echte ‘sing along’.

1. Oproep tot favoriete meezingnummers en oproep tot zangers 2. Zeven repetities in de ontmoetingscentra + 1 generale repetitie in CC De Grote Post 3. Podiumperformance in CC De Grote Post

> Lees meer

Sing along – Zing mee! Kies jouw favoriete meezingers Samen zingen schept een band en zou zelfs het geluksgevoel vergroten. Daarom organiseren de ontmoetingscentra en De Grote Post een echte ‘sing along’. Iedereen is welkom om mee te zingen. In het magazine van de stad Oostende 'De Grote Klok' (editie februari 2018) en in de wijkkaternen (editie oktober 2017) stond een lijst met bekende meezingers. We riepen op tot het aanvinken van persoonlijke favorieten. Goesting om mee te zingen? De uitverkoren liedjes zingen alle deelnemers samen tijdens een optreden in de Grote Post met professioneel orkest op zondag 10 juni 2018 om 15.00 uur. Patrick ‘Pulle’ Dupon van de Ostendsche Revue is koorleider van dienst. Onder zijn vleugels vinden acht repetitiemomenten plaats. Het optreden wordt een warme middag vol herkenbare volkse meezingers. Geïnteresseerden in deze unieke ervaring kunnen naast het noteren van hun favoriete nummers ook contactgegevens op het invulstrookje noteren (in de Grote Klok en in de wijkkaternen) en afgeven in één van de ontmoetingscentra. Praktisch Wie mee wil zingen, werd persoonlijk per brief op de hoogte gebracht (maart 2018) van de acht repetitiemomenten die zullen plaatsvinden tijdens de maanden april en mei 2018.

< Verberg
Zorggroep Orion zet in op de cultuurtalenten van bewoners
Zorggroep Orion

Poëzie en taal worden ingezet als middel om tot expressie te komen bij bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen.

Bewoners van het woonzorgcentrum of de assistentiewoningen beschikken over talenten die we niet altijd kennen. In samenwerking met Collectief Dichterbij, een dichtersvereniging in Turnhout, zoeken we niet alleen naar talenten maar proberen we die ook verder te ontwikkelen.

> Lees meer

Via poëzie in al haar facetten, namelijk schrijven, lezen, beluisteren en voordragen, realiseren we een unieke belevenis voor de bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. Wie kent nog het krinkelende winkelende waterding, Dikkertje Dap en Boem Paukeslag? Wat kunnen mensen zich nog herinneren en welke emoties hangen daar aan vast? We hebben reeds een eerste sessie achter de rug en mochten met verbazing vaststellen dat enkele bewoners over verborgen cultuurtalenten beschikken. In deze eerste sessie werd de interesse in poëzie verder opgewekt en lazen enkele bewoners al voor uit eigen werk en declameerden ze met passie voor alle aanwezigen. Op basis van de indrukken die de dichters opdeden gaan ze verder aan de slag en wordt een nieuw gedicht geschreven dat gedeeld zal worden met de bewoners. Bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen worden eveneens uitgenodigd om samen met de dichters van Collectief Dichterbij aan de slag te gaan om zelf poëzie te schrijven. In een volgende fase stippelen we een traject uit waarin de zelfgemaakte poëzie ook kan voorgedragen worden voor publiek, binnen en buiten de muren van het woonzorgcentrum. We gaan voor een heuse poëtry slam, een moderne manier van voordracht voor een publiek. In deze fase doorlopen de deelnemers dus ook een coachingstraject om voor een publiek te leren eigengemaakt werk te brengen. In een laatste fase zullen we aan de gedichten ook een permanent karakter geven waarbij we momenteel denken aan muur- of vloerschilderingen in het woonzorgcentrum of de assistentiewoningen.

< Verberg
De innovatieve zorgsite Zuiderlicht
OCMW Gent

Met een doorgedreven innovatieve arbeidsorganisatie wil Zuiderlicht een testcase en een inspiratie zijn voor de eigen organisatie en voor de hele sector.

In Zuiderlicht wordt de bewoner centraal gesteld. Die visie wordt resoluut doorgetrokken naar alle aspecten van het woonzorgcentrum. Zuiderlicht werkt volgens de innovatieve arbeidsorganisatie: met kleinschalige en zelfsturende teams en een grotere individuele verantwoordelijkheid voor elke medewerker.

> Lees meer

Zuiderlicht is het vijfde woonzorgcentrum van Stad Gent. Het opende op 27 september 2017 met drie kleinschalige afdelingen die gespecialiseerde zorg bieden aan 26 65-plussers met een gestabiliseerde psychiatrische kwetsbaarheid, 11 personen met jongdementie en 11 personen met een VAPH statuut voor wie tot op vandaag moeilijk opvang te vinden is. Op 1 oktober 2018 opende ook de tweede vleugel van Zuiderlicht, waar nog eens plaats is voor 96 zorgbehoevende senioren. Zuiderlicht is een open huis, waarin de bewoner centraal wordt gesteld. Er wordt gewerkt volgens de principes van ‘active ageing’. We stimuleren bewoners om langer actief te blijven dankzij activiteiten die aangepast zijn aan hun mogelijkheden en interesses. Die visie werd doorgetrokken in het hele woonzorgcentrum: de infrastructuur, de doelgroepen, de werking en de interne arbeidsorganisatie... Vanaf de start van het project werd meteen duidelijk dat wanneer deze visie in de praktijk gebracht moet worden, dit zich ook zou vertalen in de arbeidsorganisatie. Omdat het om een gloednieuw woonzorgcentrum ging, was dit een buitenkans om een innovatieve arbeidsorganisatie te implementeren met kleinschalige en zelfsturende teams en een grotere individuele verantwoordelijkheid voor alle medewerkers. We deden beroep op de Dienst arbeidorganisatie van Stad Gent om ons te begeleiden in een intensief traject dat startte bij het uittekenen van die nieuwe structuur en verder liep over de aanwerving van (interne en externe) nieuwe medewerkers, de opleiding van die medewerkers en de begeleiding van de medewerkers op de werkvloer. Ondertussen is Zuiderlicht operationeel. Met vallen en opstaan wordt de open en innovatieve visie elke dag opnieuw in de praktijk gebracht. Tot grote tevredenheid van bewoners en personeel.

< Verberg
Hippe hobbyclub in LDC Ter Putkapelle
Zorg Leuven

Mensen samenbrengen in een ontspannen sfeer. Genieten van elkaars aanwezigheid, erbij horen, iets betekenen voor iemand anders...

Sinds 2010 heeft het LDC Ter Putkapelle een hobbyclub onder leiding van een zeer geëngageerde vrijwilligster. Bij de start bestond de groep uit vier leden. Ze sloegen enthousiast aan het breien, haken en knutselen. Al snel groeide dit toffe groepje uit tot 37 leden..

> Lees meer

De groep bestaat uit zowel deelnemers vanuit de dorpen Wilsele, Wijgmaal en omgeving. Ook deelnemers uit de assistentiewoningen en woonzorgcentrum nemen deel aan deze hobbyclub. Dit maakt de groep juist zo sterk: de zwakke eenzame senioren worden geholpen en gestimuleerd door jonge dynamische medioren. Het werkt echt aanstekelijk in deze groep. Een vijf tal vrijwilligers trekken de kar, waarbij één speciale vrijwilliger Maria Lambeir - die verdient een standbeeld!! Zij spreek de mensen aan en brengt ze mee naar het centrum. Zij zorgt dat ze een handwerk, of knutselwerkje krijgen wat ze aankunnen, zodat er altijd een mooi resultaat is. Ze maken bijvoorbeeld hippe draagtassen (heel veel medewerkers lopen rond met hun draagtassen omdat ze zo leuk zijn), pulls, kussens, sokken (voor oa de senioreninspecteur). Sinds kort heeft de hobbyclub een eigen label. Alle creaties zijn nu herkenbaar aan het label en de groep hobbyisten is super tevreden, want ze zijn fier op hun werk! er is een mooie cohesie binnen deze groep van mensen, verschillende leeftijden, veel zwakke kwetsbare ouderen, eenzame senioren die terug zin in het leven hebben gekregen omdat ze er terug bij horen en samen met de andere iets realiseren waar ze terecht fier op zijn. We hebben zelf een viervoeter Plum die deel uit maakt van de groep en zorgt voor extra sfeer. Het sociale netwerk van vele senioren is terug opgebouwd. Daar waar ze nooit aan een activiteit wensten deel te nemen, zijn ze nu iedere maandag op post. We zorgen dat er vervoer is om deze mensen op te halen. We zorgen dat er altijd gratis koffie en een koekje is want dit maakt het nog gezelliger. We hopen dat iedereen die nu deel uit maakt van de hobbyclub dit nog heel lang kan blijven doen en we danken onze vrijwilligers die dit met hart en ziel ondersteunen. Een dikke pluim aan iedereen die zich inzet voor eenzame mensen ....

< Verberg
Dag van de Buren in WZC De Waterdam.
Zorgbedrijf Roeselare.

In de namiddag van 22 mei wil ik de bewoners terug in contact brengen met hun vroegere buren, zodat ze herinneringen kunnen ophalen naar vroeger.

We dekken in hun kamer de tafel mooi aan met retro koffieservies. Zo kunnen ze hun bezoek ontvangen en iets aanbieden in hun nieuwe thuis. De bewoners die geen bezoek hebben, krijgen bezoek van vrijwilligers.

> Lees meer

Ik heb de bewoners ingelicht wat ik van plan was rond Dag Van de Buren die dit jaar doorgaat in vele gemeenten op 25 mei. Het was belangrijk dat iedereen het zag zitten, want tenslotte was het hen die bezoek gingen vragen. Ze waren onmiddellijk enthousiast. Ik vroeg de bewoners na te denken over wie ze zouden kunnen uitnodigen. Ik sprak de familie aan van dementerende bewoners en legde de hele activiteit uit. De familie dacht na wie ze zouden kunnen uitnodigen. En ik ging aan de slag om uitnodigingen te maken. Sommige bewoners hadden geen adres meer omdat hun buren van destijds verhuisd waren. Via Facebook vond ik er terug. Soms met een omweg maar het lukte. De bewoners die nog zelf konden schrijven, schreven hun enveloppe zelf. Bij de andere bewoners ging ik langs om te helpen. De uitnodigingen werden verstuurd, de keuze van de taart werd gemaakt in samen spraak met alle bewoners. De dag zelf worden de tafels op hun kamer mooi gedekt en aangepast aan het aantal personen ze zullen ontvangen. Ik weet dat ik mijn project nog niet gerealiseerd heb, want het bezoek van de bewoners moet nog komen. Maar dag van de buren valt nu eenmaal na de inschrijving datum. Maar ik zie het als een project die lopende is, hoe de bewoners er nu al bezig mee zijn. Hoe ze versteld staan hoe ik bepaalde personen terug vind via sociale media. Hoe ze opfleuren met het gedacht, om nog iemand te kunnen uitnodigen, en dan nog ook iets te kunnen aanbieden op hun kamer aan hun bezoek. Het is prachtig om te zien. En ik heb er alle vertrouwen in dat er veel bezoek zal komen.

< Verberg
Breng je stem uit op:
Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.