Genomineerde projecten 2020
Zorgzaam Gullegem
Centrum voor Ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem - OCMW Wevelgem

Mensen stimuleren meer hulp te vragen en aan te bieden en zo te komen tot buurtzorg in zorgzame buurten, waar mensen aandacht hebben voor elkaar.

Doelstellingen: aantonen dat er reeds veel spontane hulp is voor elkaar; dankbaarheid tonen naar die mensen; mensen inspireren elkaar te helpen maar ook hulp te durven vragen.

> Lees meer

Het centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem lanceerde in 2016 het project “Zorgzaam Gullegem”. Het doel van het project was aantonen dat mensen mekaar spontaan helpen en ondersteunen en dat dit individueel en vanuit de gemeenschap zeer sterk wordt gewaardeerd. Honderden ‘helpende hand kaarten’ werden ingevuld door mensen die ‘hun helpende hand’ wilden bedanken en letterlijk in de bloemetjes zetten. Zo werd buurvrouw Lies bedankt omdat zij sinds het overlijden van de echtgenoot van Marleen voor haar een echte steun en toeverlaat is. Maar ook buurman Marcel die de bladeren wegveegt van voor de deur van 90-jarige Jules. Zorgzaam Gullegem gaat over deze kleine daden van zorgzaamheid tussen vrienden, buren en kennissen. Het project werd ondersteund door de gemeente en het OCMW en werd door iedereen heel positief onthaald. 2016 werd afgesloten met een groot dankfeest waarbij maar liefst 350 zorgzame handen en andere betrokkenen op aanwezig waren. Daarnaast was er ook nog een tijdschrift en een kunsttentoonstelling.

In 2017 gingen we nog een stap verder. Aan de hand van enkele originele, creatieve en ludieke acties werden mensen gestimuleerd om hulp te vragen en hulp aan te bieden zodat we samen zorgen voor meer burenhulp in zorgzame buurten, met in het bijzonder aandacht voor mensen die het wat moeilijker hebben door bv. een beperking, hoge leeftijd, sociale en familiale tegenslagen, zwakke gezondheid: op regelmatige tijdstippen een zorgzame kaart in de brievenbus, het opstarten van een netwerk van buurtambassadeurs die een schakel vormen tussen de buurtbewoners, het plaatsen van kleurrijke handafdrukken op de voetpaden in Gullegem door leerlingen van de lagere school en inwoners van Gullegem, medewerking van de handelaars dmv broodzakken en kastickets met een boodschap van zorgzaamheid, de affiche ‘ik zeg ja voor een Zorgzaam Gullegem’ werd massaal opgehangen aan de ramen van Gullegemnaren, zorgzaamheid als thema van de door de gemeente georganiseerde Week van de Amateurkunsten. Al deze acties waren geen doel op zich, maar droegen bij tot een mentaliteitswijziging waarbij mensen blijvend oog hebben voor de noden van en de zorg voor mekaar.

< Verberg

Motivering van de jury

Dit project viel de jury op door zijn eenvoud. Het is een leuk project dat makkelijk over te nemen is door andere lokale besturen en toont aan hoe makkelijk het is om dankbaarheid te tonen. Het project vertrekt vanuit het positieve, vanuit wat al goed is. Door vanuit deze insteek te vertrekken, vindt men ook (en misschien makkelijker) vrijwilligers die iets doen voor anderen maar op een heel andere manier dan via een 'gewone' oproep naar vrijwilligers, het is een manier van 'omdenken'.

Nog een sterk punt vond de jury dat men dit project opentrekt naar alle inwoners van de gemeente door de handdrukken op het voetpad, de broodzakken, de buurtambassadeurs... Op deze manier bereiken ze een breed publiek.

Tenslotte waadeerde de jury hoe hier sterk ingezet wordt op waardering en groei.

Zorgcoach in de thuiszorg
OCMW Willebroek

Door het inzetten van een zorgcoach binnen de dienst thuiszorg proberen wij de eerstelijnszorg in de gemeente Willebroek te versterken.

Het project werd voorgesteld aan de raadsleden in september 2016. Hierna volgde een goedkeuring en werd de zorgcoach voorzien in de budgetten van 2017. In mei 2017 werd een voltijdse zorgcoach ingeschakeld binnen de dienst thuiszorg van de gemeente Willebroek.

> Lees meer

Vermaatschappelijking van de zorg is een begrip dat steeds meer en meer opduikt in het thuiszorglandschap. Toch leert de ervaring ons dat dit extra inzet vraagt om dit op poten te zetten én een gecoördineerde aanpak in de eerste lijn. Spijtig genoeg stellen wij vanuit de dienst thuiszorg in Willebroek vast dat er steeds meer en meer hulpverleners zich eerder gaan plaatsen in de 2de lijn. Dit maakt het voor de 1ste lijnsdiensten moeilijker om een antwoord te bieden op de vraag tot intensievere begeleiding bij ernstige problematieken zoals verzamelwoede, vervuilde woningen, toenemende psychiatrische problematieken, moeilijkere toegankelijke jeugdzorg, vereenzaming,… Door het inzetten van een zorgcoach binnen de dienst thuiszorg proberen wij een antwoord te bieden op de volgende lokale uitdagingen: het versterken van de eerstelijnszorg in Willebroek; voorzien in noodzakelijke coördinatie bij complexe zorgsituaties en van intensieve afstemming met specialistische hulpverlening en partners in zorg; een antwoord bieden aan de grote toenemende nood aan coaching op de werkvloer van de verzorgenden/huishoudhulpen en voorzien in voldoende intervisie; vermijden van hoogoplopende curatieve welzijnskosten door preventief op te treden.

Naast de coördinator gezinszorg en de coördinator dienstencheques hebben wij sinds mei 2017 een voltijdse zorgcoach in dienst. Haar taken kunnen als volgt omschreven worden: begeleiding en coaching van de verzorgenden/huishoudhulpen op de werkvloer; aanklampend werken met de cliënten, samen met de verzorgenden/huishoudhulpen; een centraal aanspreekpunt zijn in de zorg voor het cliënteel; deelname aan overleg en een rol opnemen in projecten armoedebestrijding op lokaal en bovenlokaal niveau; optreden in crisissituaties.

< Verberg

Motivering van de jury

De jury vond dit een sterk project omdat de diverse problematische situaties steeds meer aanwezig zijn in de thuiszorg en het niet altijd makkelijk is hier een antwoord op te vinden. In dit project wakkert de zorgcoach de voelsprieten van de verzorgenden en huishoudhulpen aan en doet hen groeien in hun job. Ze ondersteunt hen en kan het even overnemen wanneer het te zwaar wordt. De job van verzorgende/huishoudhulp wordt ook opgewaardeerd omdat zij op deze manier expliciet mee de taak én ondersteuning krijgen om ondersteuning te bieden in deze moeilijke situaties.

Aangezien het project al een jaar loopt, is er de nodige kennis en ervaring om dit over te dragen aan andere lokale besturen. Het is niet enkel zinvol voor gezinnen in kansarmoede maar ook voor andere complexere situaties.

De jury vond het ook sterk dat de zorgcoach de hele context van de sitiatue bekijkt en een groot netwerk heeft waarin ze streeft naar samenwerking en doorverwijzing. Zij heeft ook de tijd om met de cliënten en verzorgenden/huishoudhulpen intensief aan de slag te gaan.

 

Netbalteam ‘Boenk d’erop’ uit het WZC Molenkouter
OCMW Wichelen

Sinds mei 2017 hebben we onze eigen netbalploeg, genaamd ‘Boenk d’erop’.

Samen met de bewoners hebben we een ploegnaam, een clublied, eigens shirts en een filmpje gemaakt. We trainen 1 tot 2 maal per week om ons team klaar te stomen voor het grote SOM+ netbaltornooi dat 1 maal per jaar plaats vindt.

> Lees meer

Het SOM+ nebaltornooi voor ouderen is, sedert de opstart ervan in 2009, uitgegroeid tot een heus evenement dat niet alleen in de regio Waas en Dender, maar ook erbuiten heel wat bekendheid verwierf. Zowel thuiswonende ouderen (SOM+) als ouderen in een residentiële setting worden uitgedaagd om te blijven bewegen in een sfeer waarin groepsdynamiek en sociale contacten minstens even belangrijk zijn als conditie en competitie. Onder het motto “dat de beste mogen winnen en al de rest ook”, wordt er binnen dit tornooi gefocust op de mogelijkheden van de deelnemers. De voorrondes van het 9de netbaltornooi vonden plaats op dinsdag 28 november 2017. Daar hebben onze spelers het heel goed gedaan, mede dankzij de talrijke supporters. We zitten voor het grote netbaltornooi in groep A, de groep met de 8 beste ploegen. Op 29 maart 2018 was het D-day met de grote finale te Hamme waar onze netbalploeg Boenk D'erop een knappe 5de (van de 14 ploegen) plaats behaald heeft. Ondertussen blijven we wekelijks verder trainen en wagen we volgend jaar opnieuw onze kans.....om goud te winnen.

< Verberg

Motivering van de jury

De jury vindt dit een leuk en origineel project, dat - door de combinatie van thuiswonende ouderen en ouderen uit het woonzorgcentrum - de drempel naar het woonzorgcentrum zou kunnen verlagen. Het kan ook makkelijk uitgewerkt worden met andere sporten of activiteiten. De eigen ploeg, de shirts, het clublied, ... versterken de cohesie en de samenhang tussen alle deelnemers en supporters. Het project biedt een positieve beeldvorming van wat ouderen nog kunnen. De jury ziet ook zeker groeimogelijkheden om bijvoorbeeld intergenerationeel te werken.

Kaffieplezier ip 't plankier Hulste
Zorgbedrijf Harelbeke

Met 'Kaffieplezier ip 't plankier' willen we zowel het dienstverlenings - en activiteitenaanbod van De Rijstpekker bekend maken als de buren bij elkaar brengen.

'Kaffieplezier ip 't plankier' is een initiatief dat voortvloeide uit het project 'Hulste (be)zorg(d)t'. Dat project werd opgestart om de 80+ers te bereiken in het landelijke Hulste. Tijdens dat project werden alle 80+ers uit Hulste thuis bezocht en bevraagd.

> Lees meer

Met 'Kaffieplezier ip 't plankier' willen we enerzijds zelf naar de ouderen toe stappen om informatie te geven over het dienstverlenings - en activiteitenaanbod van Dorpshuis De Rijstpekker, anderzijds willen we buren bij elkaar brengen en zo de informele burenhulp gaan stimuleren en dit alles bij een kopje koffie of thee en iets lekkers. Op deze manier gaan we op zoek naar buurtambassadeurs die de "ogen en oren" van het Dorpshuis kunnen zijn. Zo kunnen wij sneller signalen opvangen van ouderen die met vragen zitten betreffende (thuis)zorg of moeilijkheden ondervinden om zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat dit alles plaatsvindt in de buurt van de oudere én in een ongedwongen, gezellige sfeer zorgt voor een enorme meerwaarde. Onze bakfiets is al goed gekend in Hulste, net als onze enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligersploeg.

< Verberg

Motivering van de jury

De jury vindt dit een zeer mooi voorbeeld van outreachend werken, er op uit trekken om mensen samen te brengen aan de hand van 'een eenvoudige tas koffie'. Een zeer laagdrempelig initiatief om ter plekke naar mensen toe te gaan. De jury vindt het positief dat dit project zich niet enkel richt naar ouderen maar dat ze de hele buurt willen bereiken, en op deze manier zorgen voor meer sociale cohesie.

Ontmoeting jong en oud voor alle kinderen uit de gemeente
OCMW Beveren

Het woonzorgcentrum maakt het mogelijk aan alle kinderen van de gemeente om het woonzorgcentrum en haar bewoners op een laagdrempelige en positieve manier te leren kennen. De bewoners beleven zinvolle en waarderende momenten en krijgen de kans om hun talenten te tonen aan de jongeren en samen met hen leerrijke en zinvolle momenten te beleven.

> Lees meer

De gemeente Beveren maakt het al jaren in de schoolvakanties mogelijk aan kinderen van de gemeente om deel te nemen aan sportkampen. Hiervoor schrijven zij zich in via een website en deze sportkampen worden bekend gemaakt op grote schaal via verenigingen, scholen, website, … via een brochure ‘Vakantietoppers’. In plaats van een ‘klassieker’ sportkamp, krijgen de kinderen van de gemeente nu een unieke kans om op jonge leeftijd kennis te maken op een laagdrempelige, zinvolle en positieve manier met de werking van een woonzorgcentrum en de bewoners van het woonzorgcentrum of gebruikers van het dagverzorgingscentrum. Tegelijkertijd krijgen de bewoners van het woonzorgcentrum de kans om te tonen aan de kinderen wat zij kunnen, wat hun talenten zijn (bijv. schilderen, haken, tekenen,...) en beleven zij samen met deze groep zinvolle en leerrijke momenten (bijv. samen koken, samen zingen,….) . Verschillende disciplines worden hierbij betrokken (keuken, kine, ani, ergo, verpleging, verzorging, onthaalmedewerkers). De kinderen schrijven zich in voor een ganse week in de zomervakantie, in de andere schoolvakanties doen we dit één dag. Uniek is het feit dat het openstaat voor alle kinderen uit de gemeente, ongeacht een samenwerking met een school, vereniging, … Leeftijd van de kinderen is tussen 6 en 12 jaar. We organiseren het nu voor het 3de jaar op rij en we zien zowel kinderen terugkomen jaar na jaar , als nieuwe kinderen die voor een eerste keer komen. De inschrijvingen zijn ook steeds zeer snel volzet.

< Verberg

Motivering van de jury

De jury vond dit een mooi en fijn project, dat makkelijk over te nemen is door andere lokale besturen. Het is een originele manier om oud en jong samen te brengen op een eenvoudige manier. Daarnaast ziet de jury als sterk punt dat de talenten van de bewoners in de kijker worden gezet. Door het bezoek van de kinderen kunnen ouderen zelf ook opnieuw 'zorg' geven en zo zingeving in hun leven brengen. Anderzijds geven de kinderen ook warmte aan de ouderen. Dit project kan de beeldvorming van ouderen in het woonzorgcentrum bij kinderen zeker op een positieve manier beïnvloeden.

Ontmoeting in Het Zomerhuis
OCMW Londerzeel

Het Zorgloket heeft haar mantelzorgwerking verder uitgebouwd, volgens de vragen en de noden van mantelzorgers. Wij creëren ontmoetingsmomenten tussen lotgenoten in een rustige omgeving, zodat zij een plaats vinden om ervaringen uit te wisselen, steun te vinden bij elkaar en de kracht te vinden om verder te gaan.

> Lees meer

Het zorgloket organiseert dit jaar 36 ontmoetingsmomenten voor lotgenoten, wij willen een luisterend oor zijn, ondersteuning bieden en er voor zorgen dat zij kracht vinden bij elkaar. De activiteiten worden georganiseerd in Het Zomerhuis, een chalet in het groen op de site van het OCMW (bereikbaar: te voet, fiets, auto). Het Zorgloket wil, in onze veeleisende samenleving, tijd maken voor ontmoeting, tijd maken voor mensen, ... omdat ontmoeting en steun geen luxeproduct mag zijn.

Het Zorgloket startte met het organiseren van vormingsmomenten voor mantelzorgers, omdat mantelzorgers nood hadden aan de juiste informatie over thuisdiensten, premies, ... Het Zorgloket wenst een infopunt te zijn voor mantelzorgers, familieleden, zorgbehoevenden, ... zij kunnen bij de maatschappelijk werkers terecht met al hun vragen. Samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen.

Een tweede stap was het organiseren van praattafels, in samenwerking met de 6 erkende mantelzorgorganisaties in Vlaanderen. De praattafels zijn ontmoetingsmomenten waar een spreker wordt uitgenodigd en tips geeft over één bepaald thema. Er wordt voldoende tijd vrijgemaakt voor vragen, bedenkingen en ervaringen.

Een derde stap was het creëren van koffiesalons. Dit zijn ontmoetingsmomenten voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, chronische ziekte, rouw en verlies, ... dit is een lotgenotencontact voor mensen die samen willen komen om naar elkaar te luisteren, hun verhaal te vertellen, hun ervaringen te delen. De koffiesalons organiseren wij in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker en ConTempo vzw.

Een vierde stap was het organiseren van ontmoetingsmomenten voor jonge gezinnen met een zorgenkind. Deze ouders brengen wij 2x per jaar samen rond een bepaald thema, er is voldoende tijd voor hun vragen, hun verhaal, ... de eerste contacten met de ouders was een opleiding i.s.m. MAGENTA en KULeuven.

Een vijfde stap was het organiseren van ontmoetingsmomenten voor jongeren die geconfronteerd worden met rouw en verlies (12-18 jaar) i.s.m. Missing You vzw. De jongeren worden eenmaal per maand uitgenodigd om tijdens de middagpauze langs te komen in Het Zomerhuis waar op een creatieve manier wordt gewerkt rond rouwverwerking: verliesgericht en herstelgericht werken met jongeren.

 

< Verberg

Motivering van de jury

Het sterke aan dit project vindt de jury dat zij zich richten naar verschillende doelgroepen (mantelzorgers, jongeren, gezinnen, ouderen, ...). Ze vertrekken heel duidelijk vanuit de noden en vragen van de inwoners en organiseren een zeer breed aanbod, van vorming tot ontmoeting. Daarnaast gaan zij veel samenwerkingen aan met andere organisaties, zij zoeken expertise buitenshuis om zo goede vorming en ontmoeting voor alle doelgroepen te creëren. De jury meent dat ook in de toekomst ondersteuning van en door lotgenoten steeds belangrijker zal worden. Dit is een mooi voorbeeld van vermaatschappelijking van de zorg.

Warme maaltijden met de glimlach
Zorgbedrijf Roeselare

Zorgbedrijf Roeselare pakt eenzaamheid bij senioren aan door bezorgers van de warme maaltijden minstens een keer per week mee aan tafel te laten schuiven bij een van hun klanten. Door samen een warme maaltijd te nuttigen groeit er een band en en kan de bedeler bepaalde sociale problemen detecteren en doorspelen naar hulpverleners.

> Lees meer

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat heel wat senioren vaak tot altijd alleen eten en zich daardoor ook erg eenzaam voelen. Een teken voor het Zorgbedrijf om na te denken over het aspect ‘eenzaamheid’. In mei 2016 werd de dienst “warme maaltijden met de glimlach” bedacht: een dienst die maaltijdbedelers toelaat om minstens een keer per week mee aan tafel te schuiven bij een van hun klanten. Het concept speelt in op de confronterende realiteit dat de maaltijdbezorger in veel gevallen de enige persoon is die de klant ziet of spreekt gedurende een dag. Door letterlijk mee aan tafel te schuiven en samen een warme maaltijd te nuttigen groeit er een band en kan de bedeler sociale problemen detecteren en doorspelen aan de zorgcoaches in het Zorgbedrijf. De zorgcoach probeert vervolgens om deze personen te stimuleren zich te laten ondersteunen, deel te nemen aan activititeiten georganiseerd in een van de 3 dienstencentra, enz. Zo proberen we nieuwe relaties tot stand te brengen of bestaande relaties te verbeteren. Deze nieuwe service wordt volledig gratis aangeboden. Deze service dient natuurlijk niet enkel gedragen te worden door de klant, maar ook door de maaltijdbedelers zelf. Het vraagt tenslotte een serieus engagement van hen. Daarom was er verschillende keren overleg met de medewerkers. Samen met hen werd een structuur opgezet waarbij men zich vrijwillig engageerde om een half uur per week extra tijd te maken voor deze nieuwe service. Dit kan op basis van een directe vraag van de persoon zelf zijn, maar evengoed na overleg met de zorgcoaches wanneer het vermoeden bestaat dat de service cruciaal is voor de betreffende persoon (vb bij het overlijden van haar partner geeft de weduwe niet altijd zelf aan gebruik te willen maken van de service. In dat geval wordt het vriendelijk en begripvol voorgesteld). Het doel is en blijft dat alles zo spontaan mogelijk gebeurt. Na bekendmaking van het initiatief ontstond er meteen interesse vanuit het veld. Op de website kan je het stappenplan terugvinden hoe je deze dienst kan uitrollen.

< Verberg

Motivering van de jury

Een van de sterke punten aan dit project vond de jury dat het personeel vrijwillig tijd investeert, én ook dat de werkgever hier tijd voor vrij maakt. Ook de eenvoud van het project, namelijk het vernieuwen van een reeds bestaande project, viel de jury op: "wat bestaat er al, en hoe kunnen we dit nog beter inzetten. Wie komt er al aan huis en hoe kunnen zij een netwerk vormen met de bestaande werking".

Vereenzaming is een enorm probleem, en op deze eenvoudige manier wordt hier een antwoord op geboden: mensen eten niet alleen. Het bevordert de menselijke contacten.

Ook aan de functie van de maaltijdbezorger zelf wordt een meerwaarde geboden. Door bij mensen in huis te komen hebben zij een belangrijke signaalfunctie en deze wordt op deze manier ten volle benut.  

Breng je stem uit op:
Naam
E-mailadres

Gelieve alle verplichte velden in te vullen.